Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Omgevingsvergunning ten behoeve van plaatsing Scheldekraan Jan Weugkade te Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 16 mei 2018

Omgevingsvergunning ten behoeve van plaatsing Scheldekraan Jan Weugkade te Vlissingen

Logo Vlissingen

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2:12, lid 1, sub a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben verleend voor het ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ ten behoeve van de plaatsing van de Scheldekraan aan de Jan Weugkade, ter hoogte van de Machinefabriek.

Tevens hebben wij besloten geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 17 mei 2018, gedurende 6 weken (t/m 28 juni 2018) ter inzage in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. U kunt de vergunning elke werkdag tijdens kantooruren inzien. Op afspraak kan de vergunning ook donderdagavond tussen 16.00 en 19.00 uur worden ingezien (dhr. W. Huige, tel. 0118.487339 of e-mail whuige@vlissingen.nl). De omgevingsvergunning is ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/bekendmakingen en in het gemeenteblad via de link https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Tegen de omgevingsvergunning kan binnen 6 weken na de dag, waarop deze ter inzage is gelegd, beroep worden ingesteld door degenen, die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpomgevingsvergunning alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij geen zienswijzen hebben ingediend, bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA BREDA. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de vergunning niet. Wel kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. De beroepstermijn vangt aan op 18 mei 2018 en eindigt op 28 juni 2018.

De omgevingsvergunning treedt op grond van artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in werking, met ingang van de dag, na die waarop de beroepstermijn afloopt, dus op 29 juni 2016, tenzij er om een voorlopige voorziening wordt gevraagd.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.