Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerp verkeersbesluit parkeerschijfzone Prins Hendrikweg

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
dinsdag 18 november 2014
Postcode en huisnummer:
4382NS 2a

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een parkeerschijfzone met een maximum parkeerduur van twee uur te realiseren op de parallelweg Prins Hendrikweg.

In de zomer van 2013 is een parkeerschijfzone op de parallelweg Prins Hendrikweg gerealiseerd met een maximum parkeerduur van één uur. Na evaluatie blijkt deze tijdsduur te beperkt voor de personen die kort parkeren. Om deze reden is aanpassing van het huidige regime gewenst. Daarnaast zijn er ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor het aantal parkeerplaatsen kan worden uitgebreid.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van artikel 2, lid 2 onder b van de WVW 1994 (het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden) is het gewenst om op de Prins Hendrikweg, op het wegvlak tussen nummer 2 en de Visserijkade, een parkeerschijfzone in te richten.

Door het aanbrengen van een blauwe streep op de trottoirbanden en het plaatsen van bord E10zb en E11zb wordt de weggebruiker duidelijk gemaakt dat men maximaal twee uur mag parkeren op deze zone van parkeerplaatsen. De automobilist dient met een parkeerschijf zijn aankomsttijd aan te geven.

Met deze maatregel wordt beoogd om kort parkerende bezoekers de ruimte te geven om op deze parkeerplaatsen te parkeren. Lang parkerende bezoekers dienen een andere parkeerplaats te zoeken.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

Gelet op de belangen die bij dit verkeersbesluit een rol kunnen spelen, hebben Burgemeester en wethouders van Vlissingen besloten om de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht te volgen (Afdeling 3.4). Dit betekent, dat eerst een ontwerp-verkeersbesluit ter inzage wordt gelegd waar belanghebbenden hun zienswijze over kenbaar kunnen maken. Na afweging van alle relevante belangen zal vervolgens een definitief verkeersbesluit worden genomen waartegen beroep kan worden ingediend.

De stukken die betrekking hebben op dit ontwerp-verkeersbesluit liggen voor belanghebbenden gedurende zes weken ter inzage met ingang van de dag na de publicatie, op werkdagen in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen.

Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp-verkeersbesluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht, naar keuze schriftelijk dan wel mondeling, naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Voor nadere informatie over deze verkeersmaatregelen kunt u zich telefonisch wenden tot de afdeling Strategie, Beleid en Projecten, telefoonnummer 0118-487142

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college

het hoofd van de afdeling Strategie, Beleid en Projecten

drs. J.H. Mulder

18-11-2014