Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

WIJZIGINGSPLAN BUITENGEBIED,ZUIDWEG 6

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 1 november 2017

WIJZIGINGSPLAN BUITENGEBIED,ZUIDWEG 6

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken op grond van artikel 3.9a, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij bij besluit van 24 oktober 2017 het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Zuidweg 6’ ongewijzigd hebben vastgesteld.

Het wijzigingsplan bestaat uit een verbeelding en planregels en is voorzien van een toelichting met bijlagen. Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de ter plaatse geldende bestemming ‘Agrarisch met waarden’ door toevoeging van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - kleinschalig kamperen’ ten behoeve van de realisatie van een kleinschalig ecologisch kampeerterrein met ten hoogste 25 standplaatsen op de gronden achter de boerderij, plaatselijk bekend Zuidweg 6 te Ritthem.

Het vastgestelde wijzigingsplan en het besluit tot vaststelling liggen met ingang van 2 november 2017 t/m de datum van afloop van de beroepstermijn (deze termijn loopt van 3 november 2017 t/m 15 december 2017), voor een ieder ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen. Het wijzigingsplan is ook te raadplegen op: www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek: plannen in procedure, vastgestelde bestemmingsplannen).

Tegen het vastgestelde wijzigingsplan staat voor een belanghebbende gedurende een periode van zes weken (3 november 2017 t/m 15 december 2017) beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE DEN HAAG. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten, dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht ten aanzien van het ontwerp-wijzigingsplan.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn is verstreken, dus op 16 december 2017. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Vlissingen, 1 november 2017,

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester,

drs.mr.ing. M. van Vliet, secretaris