Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 2017

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Instelling gemeenschappelijke regelingen
Publicatiedatum:
woensdag 17 mei 2017

Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 2017

Logo Vlissingen

 

Hoofdstuk 1. Algemeen

Op 8 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Vlissingen besloten om de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage te verlengen tot 1 juni 2017. Op 18 april 2017 heeft het college vervolgens besloten tot verdere verlenging tot 1 januari 2018. Deze verlenging geldt voor mensen, die op 31 december 2016 al gebruik maakten van de HHT.

Artikel 1. Duur van de regeling

Deze regeling heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 .

Artikel 2. Onderwerp van de regeling

De gemeente Vlissingen heeft middelen gereserveerd voor verlenging van de HHT-regeling in 2017. Deze regeling is een uitwerking van de Huishoudelijk Hulp Toelage 2017.

Hoofdstuk 2. De voorwaarden van de Huishoudelijke Hulp Toelage

Artikel 3. Voorwaarden Huishoudelijke Hulp Toelage

Voorwaarde 1.

De inzet van de extra middelen draagt bij aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid bij aanbieders die voor 2015 door gemeente worden of zijn gecontracteerd. Met ‘volwaardige werkgelegenheid’ wordt bedoeld het zo lang mogelijk in stand houden van parttime of fulltime banen in loondienst.

Voorwaarde 2.

De inzet van de extra middelen leidt tot extra door betrokken aanbieders geleverde uren huishoudelijke hulp (of ondersteuning waar huishoudelijke hulp onderdeel van is). Het gaat hier nadrukkelijk om ondersteuning in natura, aanvullend op de reguliere contracten en dus geen pgb’s.

Met ‘extra’ wordt bedoeld ‘extra ten opzichte van het vastgestelde financieel kader in 2016. ‘Reguliere’ contracten zijn contracten die gebaseerd zijn op het financieel kader in 2016 zónder de HHT-middelen. De extra middelen mogen niet ingezet worden voor ondersteuning in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Voorwaarde 3.

De inzet van de extra middelen leidt tot een multipliereffect. Per uur extra huishoudelijke hulp of ondersteuning waar huishoudelijke hulp een onderdeel van is, legt de gemeente een vast uniform bedrag bij uit de extra middelen 2017. Dit bedrag bedraagt met ingang van 1 januari 2017 € 17,50 per uur.

De rest, namelijk het verschil tussen de door de gemeente betaalde inkoopprijs en de waarde van de HHT, wordt betaald door de cliënt of een andere derde.

De gemeentelijke bijdrage HHT bedraagt in 2017 € 17,50 per uur.

Voorwaarde 4.

De HHT 2017 wordt alleen ingezet voor de mensen, die op 31 december 2016 gebruik maken van de HHT. Nieuwe instroom in de HHT 2017 is niet toegestaan.

Hoofdstuk 3. Doelgroepen Huishoudelijke Hulp Toelage

Artikel 4. Doelgroepen van de HHT

De middelen HHT worden ingezet voor de volgende doelgroepen:

 • a)

  inwoners die tot 31 december 2014 huishoudelijke hulp van de gemeente ontvingen en die hulp vanaf 2015 zelf moeten betalen

 • b)

  mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te raken

 • c)

  inwoners van 75 jaar of ouder

 • d)

  inwoners met een lichamelijke beperking en regisserend vermogen

 • e)

  inwoners die al huishoudelijke hulp hebben mogen de HHT ook inzetten voor de maaltijdaanreiking

 • f)

  bewoners van het Sint Jans Hospice de Casembroot (of een Hospice waar inwoners van Walcheren verblijven met vergelijkbare financiering) en hun mantelzorgers

Hoofdstuk 4. Toegang tot de Huishoudelijke Hulp Toelage 2017

Artikel 5. Toegang tot de HHT 2017

De HHT 2017 is alleen toegankelijk voor mensen, die op 31 december 2016 gebruik maken van de HHT. Nieuwe instroom in de HHT 2017 is niet toegestaan.

Hoofdstuk 5. Tarief van de Huishoudelijke Hulp Toelage en nadere afspraken

Artikel 6. Tarief van de HHT

Het uurtarief van de HHT wordt voor 2017 vastgesteld op € 22,50. De gemeenten betalen hiervan per 1 januari 2017 € 17,50 per uur uit de beschikbare middelen HHT. De cliënt betaalt het resterende bedrag.

Artikel 7. Werkzaamheden zorgaanbieders

Naast het leveren van zorg aan de cliënten verzorgen de zorgaanbieders de complete administratieve afhandeling rondom de HHT. Ook de incasso bij de cliënt wordt hieronder verstaan.

Artikel 8. Verdeling van de HHT-middelen

De middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de verlenging van de HHT in 2017 worden naar evenredigheid verdeeld onder de zorgaanbieders die subsidie aanvragen. Hierbij wordt rekening gehouden met de toegekende bedragen in 2016.

Artikel 9.

Per cliënt wordt maximaal 3 uur per week HHT geleverd. Uitgangspunt is ‘op is op’. Het risico van budgetoverschrijding ligt bij de zorgaanbieder

Hoofdstuk 6. Bevoorschotting van de zorgaanbieders

Artikel 10.

Bij grote volumes wordt aan de zorgaanbieder een voorschot uitbetaald. Bij het vaststellen van het voorschot wordt waar mogelijk uitgegaan van de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening.

Hoofdstuk 7. Verantwoording van de Huishoudelijke Hulp Toelage

Artikel 11.
 • a)

  Voor de verantwoording van de HHT wordt aangesloten bij de Algemene Subsidieverordening

 • b)

  Gemeenten kunnen ten allen tijde gedetailleerde informatie bij de zorgaanbieders opvragen over cliënten, geleverde uren en inzet van medewerkers in loondienst

 

 

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de secretaris,

de burgemeester,

 

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar