Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bevoegdhedenbesluit Havenbeheersverordening Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
dinsdag 25 april 2017

Bevoegdhedenbesluit Havenbeheersverordening Vlissingen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij in hun vergadering van 11 april 2017 het ‘Bevoegdhedenbesluit havenbeheersverordening Vlissingen’ hebben vastgesteld.

In het bevoegdhedenbesluit havenbeheersverordening Vlissingen wordt door het college van burgemeester en wethouders mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de havenmeester en de manager en de operationeel leidinggevenden van de afdeling beheer leefomgeving voor het nemen van o.a. besluiten namens het college.

Het bevoegdhedenbesluit treedt 26 april 2017 in werking. Het bevoegdhedenbesluit ligt vanaf die dag voor een ieder ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen. Het uitvoeringsbesluit is raadpleegbaar via de website: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na dag van deze bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorts kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, indien u bezwaar hebt gemaakt, op uw verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U moet dan een afschrift van uw bezwaarschrift bij het verzoekschrift om een voorlopige voorziening overleggen. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

De tekst van het bevoegdhedenbesluit luidt als volgt:

 

Bevoegdhedenbesluit havenbeheersverordening Vlissingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen, in de vergadering van 11 april 2017,

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, en gelet op de Havenbeheersverordening Vlissingen 2017,

 

BESLUIT

 

Artikel 1 Definities

a. verordening: de Havenbeheersverordening Vlissingen 2017  

 

Artikel 2 Mandaat, volmacht en machtiging

Lid 1

Aan de havenmeester en zijn plaatsvervanger en de manager en de operationeel leidinggevenden van de afdeling Beheer Leefomgeving, wordt door het college mandaat verleend tot:

a. het verbinden van voorschriften of beperkingen aan een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 1.4 van de verordening;

b. het weigeren, wijzigen of intrekken van een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 1.6 van de verordening;

c. het verlenen/weigeren van ontheffing om in strijd met verkeerstekens te handelen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de verordening;

d. het verlenen/weigeren van een van een vergunning voor het innemen van ligplaats op een plaats die bestemd is voor ligplaatsvergunninghouders als bedoeld in artikel 2.3 van de verordening;

e. het verlenen/weigeren van ontheffing van het verbod zoals bedoeld in artikel 2.3 lid 1 en 2 van de verordening;

f. het verlenen/weigeren van ontheffing voor een langer verblijf in de haven van een schip als bedoeld in artikel 2.5 van de verordening;

g. het verlenen/weigeren van ontheffing om een boorinstallatie, werkeiland of soortgelijk object op te vijzelen als bedoeld in artikel 2.6 van de verordening;

h. het verlenen/weigeren van ontheffing om in de haven voorzieningen en voorwerpen te plaatsen en aan te brengen als bedoeld in artikel 2.7 van de verordening;

i. het verlenen/weigeren van ontheffing om voortstuwers, boegschroeven en hekschroeven te gebruiken als bedoeld in artikel 2.8 van de verordening;

j. het verlenen/weigeren van ontheffing om te zwemmen, vissen met netten, varen met waterscooters, zeilen zonder toestemming van de havenmeester en harder te varen dan 7 kilometer per uur zoals bedoeld in artikel 2.9 van de verordening;

k. het verlenen/weigeren van ontheffing om een situatie te creëren die gevaar, schade of hinder oplevert zoals bedoeld in artikel 3.1 van de verordening;

l. het verlenen/weigeren van ontheffing voor het werking hebben van de hoofdmotor als bedoeld in artikel 3.5 van de verordening;

m. het verlenen/weigeren van een vergunning voor ontvangstvoorzieningen als bedoeld in artikel 3.7 van de verordening;

n. het verlenen/weigeren van ontheffing voor op ondeugdelijke wijze afmeren en de safe working load van de bolders te overschrijden als bedoeld in artikel 3.8 van de verordening;

o. het verlenen/weigeren van ontheffing voor het gebruik van ankers als bedoeld in artikel 3.9 van de verordening;

p. het verlenen/weigeren van ontheffing voor het gebruik van spudpalen als bedoeld in artikel 3.10 van de verordening;

q. het verlenen/weigeren van ontheffing voor het gebruik van een generator als bedoeld in artikel 3.12 van de verordening;

r. het verlenen/weigeren van ontheffing voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.13 van de verordening;

s. het verlenen/weigeren van ontheffing voor het ontsmetten van een schip of de lading als bedoeld in artikel 3.14 van de verordening;

t. het verlenen/weigeren van ontheffing voor een tankschip met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.15 van de verordening.

Lid 2

Aan de havenmeester en zijn plaatsvervanger en de manager en de operationeel leidinggevenden van de afdeling Beheer Leefomgeving, wordt door college mandaat, volmacht of machtiging verleend tot:

a. het plaatsen van verkeerstekens in de haven zoals bedoeld in artikel 2.1 van de verordening;

b. het (doen) verhalen van schepen zoals bedoeld in artikel 2.7;

c. het verwijderen en in bewaring nemen van een schip of voorwerp als bedoeld in artikel 3.16 lid 3 van de verordening;

d. het geven van mondelinge of schriftelijke aanwijzingen als bedoeld in artikel 4.1 van de verordening;

Lid 3

Aan de manager en de operationeel leidinggevenden van de afdeling Beheer Leefomgeving, wordt door het college mandaat verleend tot het opleggen van een last onder bestuursdwang, bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet of het opleggen van een last onder dwangsom, bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet juncto artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht in het kader van de handhaving van de aan hem gemandateerde bevoegdheden.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2. Dit besluit wordt aangehaald als bevoegdhedenbesluit Havenbeheersverordening Vlissingen

 

Aldus besloten in de vergadering van het college, gehouden op 11 april 2017,

De secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet

De burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar