Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluitgehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
dinsdag 16 september 2014

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in ’t Hoge Pad, parkeerplaats nummer 22.

De gemeente heeft een verzoek ontvangen voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Het individuele verzoek is getoetst aan de gemeentelijke criteria voor invalidenparkeerplaatsen. De uitslag van deze toets is positief. De gemeente gaat daarom over tot het inrichten van een invalidenparkeerplaats op kenteken.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden, voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van de verzekering van de veiligheid op de weg (artikel 2, lid 1 onder a van de WVW 1994) en het beschermen van weggebruikers en passagiers (artikel 2, lid 1 onder b van de WVW 1994) is het gewenst om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren op parkeerplaats nummer 22.

Dit door plaatsing van bord E6 van bijlage 1, behorende bij het RVV 1990 met onderbord het parkeren te verbieden voor een op het wegdek, behalve voor het motorvoertuig met het op het onderbod vermelde kenteken.

De aanvragers van de gehandicaptenparkeerplaatsen, kunnen zich slechts met grote moeite, over korte afstand te voet voortbewegen. In de directe nabijheid van de woning van de aanvrager is onvoldoende vrije parkeerruimte.

Een openbare parkeerplaats zal worden opgeheven en worden aangewezen als gehandicaptenparkeerplaats.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt gedurende de periode waarin bezwaar kan worden gemaakt ter visie in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen.

Iedere belanghebbende die door het bovengenoemde verkeersbesluit rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) na bekendmaking hiervan binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Awb zijn ondertekend en zijn gedateerd en tenminste de naam en het adres van de bezwaarmaker bevatten. Ook dient de bezwaarmaker een omschrijving van dit besluit en de gronden van het bezwaar te benoemen.

Vereisen de belangen van de bezwaarmaker met spoed tijdelijke maatregelen? Dan kan men, nadat bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het verzoek dient te worden gericht aan:

Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 165,-- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,-- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen)

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college,

de manager van de afdeling Strategie, Beleid en Projecten,

drs. J.H. Mulder

Vlissingen, 16-09-2014