Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

IKB regeling gemeente Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
maandag 30 januari 2017

IKB regeling gemeente Vlissingen

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 20 december 2016.

Voorwoord

 

Op basis van de cao Gemeenten 2013-2015 wordt per 1 januari 2017 het IKB ingevoerd. Eind juni 2016 heeft het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) de definitieve regeling van het IKB vastgesteld. Hoofdstuk 4a van de CAR-UWO waarop de lokale cafetariaregeling(en) gebaseerd is/zijn, vervalt per 1 januari 2017 en wordt geïntegreerd in deze regeling.

Het College van B&W van de gemeente Vlissingen

 

besluit:

 

 • gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

 • gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 • gelet op Wet op de loonbelasting 1964

 • gelet op Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

 • gelet op Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

 • gelet op hoofdstuk 3 van de CAR-UWO;

 • na overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg;

tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Vlissingen.

IK B regeling g emeente Vlissingen

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

Fiscale ruimte

Het verschil - met betrekking tot de vergoeding voor woon-werkverkeer - tussen het bedrag dat fiscaal onbelast mag worden vergoed aan een medewerker en het bedrag dat daadwerkelijk door de werkgever voor woon-werkverkeer wordt vergoed.

I ndividueel K euze B udget (IKB)

In geldwaarde uitgedrukte aanspraken resulterend in een saldo dat de medewerker kan aanwenden voor de landelijke in de CAR-UWO neergelegde en lokaal aangewezen doelen.

Medewerker

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1, onder a van de CAR-UWO.

Vakbond

Organisatie, zoals bedoeld in artikel 12:1, lid 1, sub c en artikel 12:1, lid 3 van de CAR-UWO.

Vakbondscontributie

Het geldbedrag dat moet worden betaald voor het lidmaatschap van een vakbond.

Werkgever

Het College van B&W van de gemeente Vlissingen.

 

Paragraaf 2 Lokale doelen

Artikel 2 Lokale doelen

Lid 1

Naast de in artikel 3:29 van de CAR-UWO vermelde landelijke doelen (kopen van vakantie-uren, extra inkomen door uitbetaling en financieren van een opleiding, indien en voor zover deze niet door de werkgever wordt vergoed en met inachtneming van de geldende fiscale regelgeving) gelden de volgende lokale doelen:

 • fiets;

 • vakbondscontributie;

 • fiscale uitruil woon-werkverkeer.

   

Artikel 3 Fiets

Lid 1

De medewerker kan in het eerste kalenderjaar na datum van indiensttreding voor het eerst het IKB gebruiken voor de aanschaf van een fiets.

Lid 2

Het maximale bedrag dat voor een fiets, fietsaccessoires en fietsverzekering kan worden aangewend is €1000 inclusief BTW. De totale aankoop dient op één factuur te staan.

Lid 3

De medewerker is vrij in de keuze van de rijwielhandelaar, voorwaarde is dat deze is ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Lid 4

De medewerker betaalt de factuur van de rijwielhandelaar zelf en dient binnen twee maanden na aankoop de factuur in bij de werkgever.

Lid 5

De datum van de factuur zoals bedoeld in lid 4 moet in hetzelfde kalenderjaar vallen als de datum van aanvraag en verrekening met het IKB. Het IKB dient voldoende te zijn.

Lid 6

De medewerker kan eenmaal in de 5 kalenderjaren de keuze maken om het IKB te gebruiken voor de aanschaf van één fiets.

Lid 7

Het college vergoedt per kalenderjaar maximaal 50 fietsen. De eerste 50 aanvragen worden in behandeling genomen.

Lid 8

De fiets mag alleen bestemd zijn voor de medewerker zelf (niet voor gezinsleden of anderszins)

 

Artikel 4 Vakbondscontributie

Lid 1

Indien de medewerker lid is van een vakbond die de belangen van medewerkers in de gemeentelijke sector behartigt, kan hij of zij één keer per jaar het IKB aanwenden voor het doel vakbondscontributie.

Lid 2

De medewerker dient bij de keuze de jaaropgave van de vakbond en het betalingsbewijs te overleggen. Door indiening van de jaaropgave en betalingsbewijs verklaart de medewerker lid te zijn en lid te blijven in het betreffende kalenderjaar.

 

Artikel 5 Fiscale uitruil woon-werkverkeer

Lid 1

De medewerker kan - indien hier fiscale ruimte toe is - het IKB aanwenden voor de fiscale uitruil woon-werkverkeer.

Lid 2

De medewerker kan via de IKB-module aangeven gebruik te willen maken van de fiscale uitruil woon-werkverkeer.

Lid 3

In geval van verhuizing dient de medewerker dit direct aan de werkgever door te geven.

Lid 4

Bij een aanpassing van het aantal dagen waarop de medewerker werkt, wordt dienovereenkomstig het uit te ruilen bedrag aangepast.

Lid 5

In geval van afwezigheid of ziekte van de medewerker voor langere duur wordt de uitruil stopgezet conform de fiscale regels.

 

Artikel 6 Gevolgen keuzes

Het bepaalde in artikel 3:33 van de CAR-UWO is van toepassing op deze regeling.

 

Paragraaf 6 Slotbepalingen

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

 

Artikel 8 Citeertitel en looptijd

Deze regeling kan worden aangehaald als de “IKB regeling gemeente Vlissingen” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling vervalt de Cafetariaregeling gemeente Vlissingen.

Vlissingen, 20 december 2016

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar