Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

VERKEERSBESLUIT GEMEENTE VLISSINGEN - Verplicht fietspad Duinpoortweg

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
dinsdag 15 juli 2014

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de Duinpoortweg, tussen de Strandweg en de Spuikomweg, om te vormen tot een verplicht fietspad.

Uit het oogpunt van artikel 2, lid 1 onder c van de WVW 1994 (het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan) is het gewenst om de Duinpoortweg, tussen de Strandweg en de Spuikomweg, om te vormen tot een verplicht fietspad. Door het plaatsen van bord G11 op de kruising Strandweg-Duinpoortweg, en het verwijderen van de keerlus. Dit om de bruikbaarheid van de Duinpoortweg door fietsers te kunnen garanderen en het ongwenst parkeren op de keerlus onmogelijk te maken.

Mogelijk gevolg van deze maatregel is dat de automobilisten die de Duinpoortweg als gratis parkeerterrein gebruikten elders in het woongebied een parkeerplaats zullen zoeken. De parkeerdruk in de Burgemeester van Woelderenlaan en omgeving kan hierdoor toenemen.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

Burgemeester en wethouders hebben op deze procedure de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. Voorafgaand aan dit verkeersbesluit hebben zij een ontwerp-verkeersbesluit genomen, dat van 20-02-2013 tot en met 03-04-2013 in het gemeentehuis ter inzage heeft gelegen. Belanghebbenden konden gedurende deze periode tegen het ontwerpbesluit mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken.

Tegen het verkeersbesluit kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Een beroepschrift bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant tegen het verkeersbesluit kan gedurende zes weken na de dag van deze bekendmaking alleen nog worden ingediend door belanghebbenden die hun zienswijze tegen het ontwerp verkeersbesluit hebben ingediend en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt.

Het beroepschrift richt u aan: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een beroepschrift wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 165,-- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,-- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen, stichtingen, B.V.’s)

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college

het hoofd van de afdeling Strategie, Beleid en Projecten

drs. J.H. Mulder

15-07-2014