Achtergrondinformatie complexe huisvesting

Visie huisvesting internationale werknemers

Om Vlissingen tot een aantrekkelijk plaats te maken om te wonen, werken en recreëren voor de (inter)nationale werknemer heeft de gemeente de 'Visie op de huisvesting van internationale werknemers 2019' opgesteld.
De wijze waarop deze nieuwe Vlissingers worden ontvangen en gehuisvest, moet dit uitstralen. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de volgende aspecten. 

 1. Het belang van (inter)nationale werknemers voor de economie van Vlissingen; 
 2. Een veilige en menswaardige huisvesting voor (inter)nationale in Vlissingen; 
 3. Een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor alle inwoners van Vlissingen. 

Pijlers

Om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren is in de visie uitgegaan van 4 pijlers.

 1. Huisvestingsvormen.
  Naast regulier wonen in woningen en kamerverhuurpanden, wordt het complexgewijs verblijven geïntroduceerd in de gemeente Vlissingen. Dit is huisvesting voor personen die tijdelijk verblijven in Vlissingen;
   
 2. Handhaving.
  Door illegale kamerverhuur en overbewoning ontstaan er onder andere brandgevaarlijke situaties voor bewoners en overlast in de buurten. Door in te zetten op handhaving moet de kwaliteit van de bestaande voorraad en de woon- en leefomgeving verbeteren; 
   
 3. De zachte landing.
  Het wegwijs maken van de nieuwe Vlissingers in hun omgeving, waarbij het streven is tijdelijke verblijvers om te zetten in permanente vestigers;
   
 4. Commitment.
  Het organiseren van goed werken, wonen en verblijven in Vlissingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, bedrijfsleven en inwoners. In deze pijler van de visie worden partijen gestimuleerd om hiernaar te acteren. 

Uit deze visie volgt dus dat naast regulier wonen in woningen en kamerverhuurpanden, het gewenst is om complexgewijze huisvesting te introduceren in de gemeente Vlissingen. Dit is huisvesting voor personen die tijdelijk verblijven in Vlissingen.
In de bijgevoegde downloadtabel treft u de volledige visie aan.

Beleidsregels

We zien een toenemende vraag naar huisvesting van (inter)nationale werknemers. Uit signalen in de stad en bij controles van de gemeente blijkt, dat op veel plaatsen al tussen de 1.500 en 4.000 werknemers zijn gevestigd.
In de huidige situatie is er vaak sprake van illegale kamerverhuur en overbewoning. Hierdoor ontstaan er onder andere brandgevaarlijke situaties voor bewoners en overlast in de buurten. Steeds meer wordt duidelijk dat de leefomstandigheden van tijdelijke werknemers te wensen overlaten. 

Alternatief

Om hier een oplossing voor te vinden, willen wij complexen voor (inter)nationale werknemers bouwen. Met de complexgewijze huisvesting wordt een kwalitatief goed alternatief voor de (inter)nationale werknemers geboden. Door in te zetten op handhaving, moet de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en de woon- en leefomgeving verbeteren. 

Inspraak en vaststelling

De beleidsregels zijn eind 2019 in de inspraak gebracht. De reacties zijn van een antwoord voorzien door het college. Deze vindt u in het bijgevoegde inspraakschrift.
De beleidsregels voor de huisvesting van (inter)nationale werknemers zijn in januari 2020 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.