Wmo en privacy

Gemeente Vlissingen gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We houden ons aan de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alleen medewerkers die bevoegd zijn, kunnen persoonlijke gegevens inzien. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Welke informatie hebben wij nodig?

Het is belangrijk dat u ons persoonlijke informatie over uzelf geeft. Dan kunnen we ons werk goed doen. We hebben bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer (BSN) nodig. Maar ook informatie van uw huisarts of een andere hulpverleningsorganisatie waar u door geholpen wordt. We gebruiken alleen informatie die nodig is!

Informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals

Soms moeten wij persoonsgegevens delen met een professionele hulpverlener. Dit doen wij alleen als u hier toestemming voor geeft.
U kiest een zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder krijgt van ons informatie over u. Wij delen bijvoorbeeld uw Ondersteuningsplan, zodat de zorgaanbieder dat kan aanvullen. Het kan ook zijn dat u hulp krijgt van meerdere professionele hulpverleners. Ook dan wordt informatie gedeeld. Zo kunnen zij de zorg goed op elkaar afstemmen. Professionals delen informatie met elkaar via het beveiligde programma 'Zorgmail'.

Mogen wij persoonlijke gegevens van u vragen?

De belangrijkste privacywet is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet zegt, dat voor de verwerking van persoonsgegevens er een wettelijke grondslag (reden) nodig is. Zonder die wettelijke grondslag mogen uw persoonsgegevens niet verwerkt worden in onze systemen.
De reden dat wij uw gegevens vragen is: 'het uitvoeren van een wettelijke taak'. Wij voeren namelijk een wettelijke taak uit als u een maatwerkvoorziening aanvraagt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om deze wettelijke taak uit te voeren.

Melden van een onveilige situatie

Soms vermoeden we dat iemand zich in een onveilige situatie bevindt. Wij zijn dan wettelijk verplicht dit te melden. We doen dan een melding bij Veilig Thuis. Deze organisatie doet onderzoek naar huiselijk geweld en mishandeling. Wij informeren u als een melding over u of iemand in uw omgeving wordt gedaan.

Uw rechten inzake uw persoonsgegevens

 1. Recht op inzage van uw gegevens.
  Op uw verzoek geven wij u inzage in uw gegevens. Wanneer er gegevens worden verwerkt, ontvangt u hiervan een overzicht. Hiervoor brengen we kopiekosten in rekening. In dit overzicht staan de volgende zaken vermeld.
  • Met welk doel we de gegevens verwerken;
  • Waar de gegevens vandaan komen;
  • Wie uw gegevens hebben ontvangen.
 2. Recht op rectificatie en aanvulling van uw gegevens.
  Vindt u dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn? Dan kunt u een verzoek indienen om dit te veranderen. U kunt ook van mening zijn dat er onnodige informatie is opgeslagen. Heeft u gelijk? Dan passen we de gegevens aan. Er kan geen vernietiging van gegevens plaatsvinden als de wet zich hiertegen verzet of als het belang van een derde hiermee wordt geschaad.
   
 3. Recht op vergetelheid.
  U heeft het recht om 'vergeten' te worden. Dit betekent dat u kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Vaak is het niet mogelijk om ál uw persoonsgegevens te laten wissen.
   
 4. Recht op dataportabiliteit van uw gegevens.
  Om bepaalde redenen zoals bijvoorbeeld een verhuizing, kunt u vragen uw gegevens over te dragen aan een andere instelling of organisatie. Dit zullen we zo snel mogelijk doen, tenzij de overdracht wettelijk niet is toegestaan.
   
 5. Het recht op beperking van de verwerking.
  U heeft het recht om in bepaalde situaties minder gegevens te laten verwerken. Bijvoorbeeld als de gebruikte persoonsgegevens onjuist zijn of niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
   
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  U heeft het recht op een 'menselijke blik' als er besluiten worden genomen.
   
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
   
 8. Het recht op duidelijke informatie. U heeft het recht om van tevoren heldere informatie te ontvangen over wat het Team Wmo en Jeugd met uw persoonsgegevens doet.

Schriftelijke verzoeken

Heeft u uw verzoek zoals bovenstaand beschreven? Dien dan uw verzoek tot inzage van gegevens schriftelijk in. U kunt uw verzoek sturen naar:

 • Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.

Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek ontvangt u een antwoord.