Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Een ernstige psychiatrische aandoening kan ertoe leiden dat de betreffende persoon een gevaar voor zichzelf of anderen is. Als deze persoon hulp weigert, kan verplichte zorg nodig zijn. De verplichte zorg is op jeugdigen en volwassenen van toepassing zijn en wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan.

Nieuwe rol gemeente vanaf 1 januari 2020

Om ervoor te zorgen dat iemand de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft, heeft de gemeente per 1 januari 2020 een nieuwe rol in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet vervangt de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).
Vanaf 1 januari kan verplichte zorg ingezet worden door opname in een instelling of kliniek, poliklinische zorg (wel zorg in in een instelling, maar geen opname) of zorg in de thuissituatie. Alle zorg wordt geleverd door daarvoor gecertificeerde organisaties. Lees meer op de website www.dwangindezorg.nl.

Melding

De Wvggz maakt het mogelijk dat iedereen een melding kan doen bij het vermoeden dat iemand zichzelf of anderen ernstige schade kan toebrengen. Een persoon kan bijvoorbeeld nog niet bekend zijn bij een psychiatrische zorginstelling. De gemeente moet onderzoeken of er verplichte zorg nodig is en of juist verplichte zorg voorkomen kan worden.
De Zeeuwse gemeenten hebben deze taken belegd bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland, onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.

Meldpunt Zorgwekkend gedrag Zeeland

Gedraagt de buurman zich heel anders dan normaal? Bent u bezorgd over het verwarde gedrag van uw moeder? Of heeft u het gevoel dat iemand meer of andere hulp nodig heeft dan hij nu al krijgt? Meld de situatie dan bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland of bel telefoonnummer (0800) 12 05.
Het Meldpunt is onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland en werkt voor de 13 Zeeuwse gemeenten.

In welk soort situaties kunt u het meldpunt benaderen?

In situaties dat iemand door zijn gedrag:

 • niet goed voor zichzelf kan zorgen;
 • overlast veroorzaakt voor anderen;
 • verward overkomt.

…en u zich afvraagt:

 • of deze persoon al hulp krijgt;
 • of deze persoon nog andere hulp kan krijgen dan hij/zij al krijgt;
 • of u zelf iets kunt doen;
 • of deze persoon gedwongen hulp zou moeten krijgen.

Wat doet het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland?

 • De aard en ernst van de situatie inschatten;
 • Informatie combineren die al aanwezig is over de betrokkene;
 • Contact leggen met relevante partners;
 • Doorverwijzen naar de juiste hulpverleningsinstantie;
 • Onderzoeken of verplichte zorg kan worden aangevraagd of andere zorg nodig is.

Welke kennis en expertise is er aanwezig bij het Meldpunt?          

 • Netwerkkracht vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis;
 • Kennis van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet verplichte GGZ;
 • Kennis van de sociale kaart van Zeeland;
 • Kennis van het landschap van de GGZ;
 • Ervaring op het vlak van pedagogiek, verpleegkunde en GGZ verslavingszorg.

Contact

Het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (0800) 12 05 en website Meldpuntzorgwekkendgedragzeeland.nl.