Werken en inkomen

Werk

De gemeente biedt via Orionis Walcheren hulp bij werkloosheid, om weer zo snel mogelijk aan de slag te komen. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waar arbeidsparticipatie niet tot de mogelijkheden behoort, wordt een passend ondersteuningsaanbod toegepast voor participatie en sociale activering.

Wet sociale werkvoorziening

Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap kunnen vaak moeilijk een baan vinden. Gemeenten ontvangen geld om deze mensen aan het werk te helpen. Dit gebeurt via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
Sinds 2015 is de sociale werkvoorziening ondergebracht in gemeentelijke werkbedrijven. Dit is een belangrijk onderdeel van de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Onder de Participatiewet vallen alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de gemeente Vlissingen is Orionis Walcheren het gemeentelijke werkbedrijf.

Inkomen

De gemeente biedt aan alle inwoners aanvullende inkomensvoorzieningen voor deelname aan de maatschappij en bijzondere kosten die worden gemaakt. Het is niet mogelijk om altijd iedereen aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Voor mensen zonder baan is er het vangnet van de uitkering. Orionis Walcheren voert dit beleid voor de gemeente Vlissingen uit.

Nieuwsupdate april 2023 - Energietoeslag

Net als in 2022 zal er ook in de loop van 2023 weer een eenmalige energietoeslag beschikbaar gesteld worden door het Rijk.
Het is nog niet mogelijk om de energietoeslag 2023 aan te vragen. De gemeente wacht hiervoor informatie vanuit het Rijk en de benodigde wetswijziging af. Als er meer bekend is, zullen wij u via onze gemeentelijke website verder informeren. Op de website van Orionis Walcheren vindt u op dat moment dan ook meer informatie over de energietoeslag 2023.

Minimabeleid

Het minimabeleid van de gemeente Vlissingen is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen en kent een aantal regelingen waarop een beroep kan worden gedaan. Deze zijn voor volwassenen, kinderen tot 18 jaar en ouderen. Zie voor de meest actuele informatie de website van Orionis Walcheren. Daar vindt u ook informatie over kwijtschelding (zoekwoord/trefwoord 'kwijtschelding').
Enkele regelingen:

Collectieve Zorgverzekering Gemeente (CZG)

De Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) wordt aangeboden door zorgverzekeraar CZ. Orionis biedt alle inwoners van Walcheren (studenten uitgezonderd) met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en een beperkt vermogen, de mogelijkheid om deel te nemen aan deze zorgverzekering. Om in aanmerking te komen voor de CZG moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Sociaal-culturele bijdrage

Dit is een bijdrage in de kosten van deelname aan het maatschappelijke verkeer, sociaal-culturele en sportieve activiteiten. Zoals de Bijdrageregeling Chronisch Zieken en gehandicapten, de Langdurigheidstoeslag, Bijzondere bijstand, het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds.

Hulp bij schulden

Als u schulden heeft of als u dreigt in schulden te komen, ondersteunt de gemeente u op verschillende manieren. Onder andere door het beiden van budgetbeheer, schuldregeling, bewindvoering en nazorg.
De schuldhulpverlening wordt aan alle inwoners op Walcheren aangeboden door Orionis Walcheren en  Maatschappelijk Werk Walcheren.

Sociale Cliëntenraad Walcheren

De Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) is er voor de belangen van cliënten van Orionis en alle inwoners van Walcheren met een laag inkomen en biedt hulp, informatie en advies. Een andere taak van de SCW is het gevraagd en ongevraagd adviseren van:

  • Orionis Walcheren (onderwerpen werk en Inkomen, Participatiewet en de dienstverlening);
  • De 3 Walcherse colleges en gemeenteraden over het sociale- en armoedebeleid.