Hoe ziet de gemeente Vlissingen er in 2040 uit? De gemeente gaat dit vastleggen in de Omgevingsvisie. Hierin staat de toekomstvisie voor de fysieke leefomgeving in de gemeente Vlissingen.
Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Een Omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Omgevingsvisie vastgesteld

De Omgevingsvisie Vlissingen 2040 - Vlissingen in balans is op 21 maart 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. Mede op basis van input van onze inwoners hebben we een visie ontwikkeld waarin we bepalen hoe de gemeente Vlissingen, maar ook uw straat, het park of het buitengebied er in 2040 uit komt te zien! 
De omgevingsvisie kunt u online inzien op de website Omgevingsvisie Vlissingen 2040

Verkenning

Op 2 november 2021 is de Verkenning door het college van B&W vastgesteld. De verkenning is als download bijgevoegd.
De Verkenning is in samenwerking met inwoners, raadsleden, college en medewerkers van de gemeente opgesteld. Hierin staan de kernkwaliteiten van de gemeente Vlissingen en de opgaven waar we de komende jaren mee te maken krijgen. Het is dus een belangrijk vertrekpunt om de verdere koers voor de Omgevingsvisie te bepalen.

Opgaven voor de gemeente Vlissingen

De Omgevingsvisie van de gemeente Vlissingen is een afgeleide van de Toekomstvisie 2040. In de Omgevingsvisie komt te staan hoe de fysieke leefomgeving van de gemeente Vlissingen er in 2040 uit zal zien. Hiervoor heeft de gemeente 8 'opgaven' opgesteld.

1. Natuurlijk Vlissingen aan zee

Deze hoofdopgave gaat enerzijds over de manier waarop Vlissingen omgaat met ecologie, bodem en water. Daarnaast omvat het openbare groen, landschap en natuur en recreatie.

2. Aantrekkelijk wonen en verblijven 

In deze hoofdopgave wordt een prettig woon- en leefklimaat behandeld. Het gaat over woningaantallen, het woningbouwprogramma en de diversiteit van woonmilieus.

3. Sociaal en gezonde stad aan zee

Bij deze hoofdopgave staan welzijn, zorg en onderwijs centraal. Ook sport en positieve gezondheid zijn hier onderdeel van.

4. Toekomstbestendig Vlissingen

Waar het bij deze hoofdopgave over gaat is energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en 3D-ordening.

5. Bedrijvige stad aan zee

Deze hoofdopgave beslaat maritieme activiteiten, bedrijvigheid en visserij. Maar ook: de kennis en klimaateconomie en detailhandel en toerisme.

6. Bereikbare stad aan zee

Deze hoofdopgave gaat over duurzame mobiliteit, zowel over land als over water.

7. Culturele en beleefbare stad aan zee

In deze hoofdopgave staat de omgang met cultuurhistorie en archeologie centraal. Ook cultuur en evenementen maken hier deel van uit.

8. Veilige stad aan zee

Deze hoofdopgave omvat sociale veiligheid, veiligheidsgevoel en preventie evenals fysieke veiligheid en een veilige inrichting van de leefomgeving.
Voor de Omgevingsvisie is de gemeente Vlissingen verdeeld in 9 gebieden. Met eigen kenmerken en opgaven.

Omgevingsplan

De Omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. Dit plan vervangt alle bestemmingsplannen in de gemeente Vlissingen.