Direct aanvragen

Het is verboden om in de openlucht vuur aan te leggen of te stoken. Dit verbod geldt niet voor vuur dat geen (brand)gevaar oplevert voor de omgeving. Zoals kaarsen, fakkels en vuur dat is ontstoken voor bakken en braden. In bossen en natuurgebieden is de regelgeving strenger. Op sommige plaatsen geldt een algeheel rookverbod.
U kunt een ontheffing van dit verbod aanvragen. Aan deze ontheffing is wel een aantal specifieke voorwaarden verbonden. Deze zijn afhankelijk van de plaats, omvang, aard en doel van het te ontsteken vuur.

Ontheffing verbranden afvalstoffen

In de Wet milieubeheer staat dat het is verboden om afvalstoffen te verbranden in de open lucht. De gemeente kan in een aantal gevallen een uitzondering maken. Het gaat om de volgende situaties:

 • Kampvuren bij bijzondere evenementen (inclusief scoutingactiviteiten);
 • Vreugdevuren bij feestelijkheden met een algemeen karakter;
 • Zieke planten (alleen met een verklaring van een plantenkundigendienst)- en houtopstanden buiten de bebouwde kom;
 • Vlasresten buiten de bebouwde kom;
 • Resten van bloemzadenteelten buiten de bebouwde kom;
 • Bloemzadenteelten bij misoogst buiten de bebouwde kom;
 • Snoeihout en takkenhout buiten de bebouwde kom;
 • Slootmaaisel buiten de bebouwde kom.

In alle andere situaties verleent de gemeente geen ontheffing. Het verbranden van afvalstoffen door particulieren is verboden.
Als uw bedrijf een milieuvergunning heeft of valt onder een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op grond van de Wet milieubeheer (artikel 8.40), vallen verbrandingen binnen het terrein van de inrichting onder de voorschriften van de milieuvergunning of AMvB. 

Aanvragen

U kunt bij de gemeente een schriftelijke aanvraag voor ontheffing indienen. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

In uw aanvraag dient u de volgende zaken duidelijk aan te geven:

 • De datum waarvoor u ontheffing aanvraagt;
 • Tijdstip;
 • Plaats;
 • Reden waarom u vuur wilt ontsteken;
 • Naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager.

Kosten

Wat kost een ontheffing?

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.

Heeft deze informatie u geholpen?