Verkenning verbetering doorstroming Sloeweg (N288)

Gebiedsgerichte aanpak Walcheren 

Verbeteren van de doorstroming van verkeer op de Sloeweg is van regionaal belang. Het project valt binnen de 3 prioritaire clusters van de Mobiliteitsvisie Walcheren. 
Uitvoering van deze visie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de volgende wegbeheerders, die samenwerken in de Gebiedsgerichte aanpak Walcheren. 

  • Provincie Zeeland;
  • Waterschap Scheldestromen;
  • Rijkswaterstaat Zee & Delta;
  • De 3 Walcherse gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere. 

Vaststelling rapport 

Het Vlissingse college van B&W neemt kennis van de stand van zaken van deze aanpak en stelt het bijgevoegde rapport 'Verkenning verbetering doorstroming Sloeweg (N288)' vast.
Uit het rapport blijkt de noodzaak voor aanpassingen en volgt de meest voor de hand liggende oplossing: een aquaduct. Het college reserveert €10.000,- voor het uitwerken van onderdelen voor de verkenning van een Rijksbijdrage (aansluiting vinden bij het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). De gemeenteraad wordt over de stand van zaken geïnformeerd via de 1e bestuursrapportage.