Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Door deze nieuwe wet komt de Wet ruimtelijke ordening te vervallen.

Bestemmingsplannen

Een gevolg is dat de gemeente door het vervallen van de Wet ruimtelijke ordening, geen nieuwe bestemmingsplannen meer kan vaststellen.
Omdat het maken van nieuwe regels voor een bestemmingsplan lang duurt, is het voor nieuwe initiatieven niet meer haalbaar om een ontwerp-bestemmingsplan voor 1 januari 2024 ter inzage te leggen. Zodoende is het niet meer mogelijk om voor een nieuw initiatief een bestemmingsplanprocedure te doorlopen.

Uitzondering

Voor lopende projecten kan een uitzondering worden gemaakt. Daarbij moet het duidelijk zijn dat de start van de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan, nog voor 1 januari 2024 gehaald kan worden. Dit gebeurt uitsluitend in overleg met en na instemming van de gemeente.

Omgevingsvergunning

In veel gevallen kunt u ook een omgevingsvergunning aanvragen in plaats van een herziening van het bestemmingsplan.
Een aanvraag omgevingsvergunning behandelt de gemeente volgens de huidige regelgeving als deze vóór 1 januari 2024 is ingediend. Vergunningsaanvragen die u na 1 januari 2024 indient, vallen onder de Omgevingswet.

Meer informatie

In sommige gevallen is het verstandig om te wachten op de Omgevingswet, in andere gevallen juist niet.
Neem bij bouwplannen contact op met uw architect, adviseur of contactpersoon bij de gemeente en laat u goed informeren wat de Omgevingswet voor uw plan betekent.