Veelgestelde vragen verkeer

Verkeersregels

Welke verkeersregels gelden er in (woon)erven?

In een erf gelden er een aantal afwijkende verkeersregels. Uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990):

 • Automobilist is te gast en past zich aan aan de situatie;
 • Voetgangers en fietsers mogen de weg over de volle breedte gebruiken (artikel 44);
 • De maximumsnelheid bedraagt voor alle bestuurders (dus ook voor fietsers, snor- en bromfietsers) ‘stapvoets’. Wat neerkomt op maximaal 15 kilometer per uur (artikel 45);
 • Parkeren is alleen toegestaan in de aangegeven parkeervakken (artikel 46).

Een fietsstraat, wat is dat?

 • Een fietsstraat is een straat waar zowel auto’s als fietsen mogen rijden;
 • Fietsers zijn daarbij vaak in de meerderheid. Het autoverkeer past zich daarbij aan, aan het fietsverkeer. Auto’s blijven achter de fietsers rijden. De auto is ‘te gast’.

Hoe herken ik een uitrit?

Een uitrit is 'een aansluiting van een privéterrein op een weg voor het openbaar verkeer'. Maar de laatste jaren zijn steeds meer uitritten aangelegd bij ingangen van 30 kilometer per uur zones, erven en parkeerterreinen. De uitritten zien er soms verschillend uit.
Een uitrit wordt gekenmerkt door een zichtbare beperkte toestemming (bijvoorbeeld de uitgang van een garagebox of benzinestation), of een duidelijke uitritconstructie, die gekenmerkt wordt door:

 • Een verhoogd, doorlopend trottoir langs de doorgaande weg;
 • Inritblokken aan beide zijden van de uitrit;

Bestuurders die een uitrit verlaten of inrijden moeten al het overige verkeer voorrang geven.

Waar mag ik met mijn scootmobiel rijden?

U mag met uw scootmobiel op de stoep, het fietspad en rechts op de rijbaan rijden. Autowegen en autosnelwegen zijn voor u verboden. Op het trottoir moet u zich als een voetganger gedragen. Op het fietspad gelden de regels voor een fietser. Gaat u op de weg rijden? Dan gelden eveneens de fietsverkeersregels.

Heb ik voor een scootmobiel een rijbewijs nodig?

Voor het rijden met een scootmobiel heeft u geen rijbewijs of bromfietscertificaat nodig. Maar het kan wel fijn zijn om een rijvaardigheidscursus of behendigheidstraining te volgen.

Maximumsnelheid

Wat is het verschil tussen een straat in een 30 kilometer per uur zone en een erf?

Een 30 kilometer per uur zone en een erf zijn 2 verschillende wegcategorieën met verschillende regels.

 • In een erf gelden andere verkeersregels. De snelheidslimiet is ‘stapvoets’, wat in de praktijk neerkomt op maximaal 15 kilometer per uur.
  Parkeren mag alleen in de aangegeven parkeervakken en voetgangers mogen in een erf van de gehele wegbreedte gebruikmaken;
 • Een erf wordt aangeduid met het blauwe erf bord. Een 30 kilometer per uur zone wordt aangeduid met het witte zonebord, waarin het 30 kilometer per uur bord is aangebracht.

Parkeren

Wat is ‘laden en lossen’ en wat is precies ‘ parkeren’?

 • Er is sprake van 'parkeren' wanneer een voertuig langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen van personen of voor het laden en lossen;
 • Onder ‘laden en lossen’ verstaan we de tijd die nodig is om de spullen in of uit te laden, en dus niet om bijvoorbeeld nog een bezoekje aan een café te brengen.

Ik wil mijn auto parkeren, waar mag dat niet?

Er zijn enkele situaties waar het parkeren van uw auto verboden is.

 • Bij een kruispunt op een afstand van minder dan 5 meter daarvan;
 • Voor een inrit of een uitrit;
 • Op de rijbaan van een voorrangsweg;
 • Op een parkeergelegenheid: 'voor zover uw voertuig niet behoort tot de op het bord aangegeven voertuigcategorie, op een andere wijze dan op het bord of onderbord is aangegeven en op dagen/uren waarop dit volgens het onderbord is verboden';
 • Parkeren binnen een parkeerverbodszone is alleen in de daarvoor bestemde parkeervakken toegestaan;
 • Ter hoogte van gele strepen of doorgetrokken gele strepen op de trottoirband. Bij doorgetrokken strepen mag u ook niet stoppen;
 • Waar een verkeersverbod is aangegeven via een bord.

Mijn buurman/-vrouw parkeert zijn/haar (bedrijfs)busje voor mijn raam. Mag dat?

 • Dat mag, op voorwaarde dat het bedrijfsbusje niet langer is dan 6 meter en hoger dan 2,4 meter. We maken in Vlissingen geen onderscheid in personenauto’s en bedrijfsbusjes;
 • Het parkeren van bedrijfsbusjes lost u in goed onderling overleg op. Er zijn in de nabije omgeving vaak wel parkeerplaatsen te vinden die minder overlastgevoelig zijn.

Voertuigen die langer zijn dan 6 meter

Waar mag ik voertuigen langer dan 6 meter en hoger dan 2,4 meter parkeren?

Er staat een auto voor mijn uitrit, wat nu?

 • Parkeren voor een in- of uitrit is niet toegestaan. Wanneer u voor een inrit of een uitrit parkeert, kunnen weggebruikers de inrit of uitrit niet in- of uitrijden en veroorzaakt u dus hinder. De politie zal hiertegen optreden;
 • Blokkade van uw uitrit: neem contact op met de politie via telefoonnummer (0900) 88 44.

Overige verkeersvoorzieningen

Het is een chaos bij de school. Kan de gemeente wat doen?

 • Meldt dit bij uw school en dan kan de school in gesprek met de gemeente. Een goed verloop van het verkeer bij een school hangt af van het samenspel van inrichting van de schoolomgeving en gedrag van ouders en leerlingen.
  Ziet u een probleem en heeft u een oplossing, dan zijn wij graag bereid om deze samen met de school te bekijken;
 • De verkeerssituatie bij scholen is op haal- en brengmomenten vaak chaotisch. Het duurt vaak maar kort, maar komt 2-4 keer per dag voor;
 • Een idee, vraag of klacht kunt u bij de gemeente melden via een e-mail of een brief. Een e-mail kunt u richten aan gemeente@vlissingen.nl.

Klachten/vragen over verkeerssituaties

Ik heb een boete gekregen, wat nu?

 • Bent u het niet eens met deze boete, dan kunt u bezwaar aantekenen;
 • Op de beschikking staat hoe u bezwaar kunt aantekenen.

Ik heb een idee, vraag of klacht over het verkeer, wat doe ik daar mee?

Een idee/vraag/klacht kunt u altijd bij ons melden via een e-mail of een brief.

 • Een e-mail kunt u richten aan gemeente@vlissingen.nl;
 • Een brief kunt u sturen aan Gemeente Vlissingen, Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen.

Ik heb last van trillingen en/of schade aan mijn woning door autoverkeer

Het kan gebeuren dat u trillingen voelt bij langsrijdend verkeer. Meent u door trillingen schade te hebben ondervonden, dan kunt u hierover een klacht indienen.

 • Denkt u dat uw schade veroorzaakt is door voorbijrijdend verkeer, dan moet u een rapport op laten stellen door een gespecialiseerd bouwkundig expert. U moet aantonen dat de schade is veroorzaakt door wegverkeer;
 • Het rapport kunt u samen met uw klachtomschrijving schriftelijk of via e-mail gemeente@vlissingen.nl indienen bij het college van B&W. Wij nemen het dan in behandeling.

Laadpalen

Hoe kan ik een oplaadpunt aan de openbare weg aanvragen?

Heb ik een vergunning nodig voor een oplaadpunt op mijn eigen terrein?

 • Nee, u heeft hoeft geen vergunning aan te vragen voor een oplaadpunt voor uw eigen terrein.

Mag ik mijn elektrische auto opladen met een snoer vanuit mijn huis?

 • Het is niet toegestaan om een elektrisch voertuig op te laden met een snoer dat over het trottoir (en/of andere delen van de openbare weg) wordt uitgerold. Er mag ook geen gebruik gemaakt worden van een kabelmat;
 • Voor eigen oplaadpunten geldt dat er geen openbare parkeerplaatsen of parkeerruimte op de openbare weg worden gereserveerd voor het elektrisch opladen. Ook mag u zelf geen borden plaatsen die de indruk kunnen geven, dat anderen niet op deze plek mogen parkeren;
 • Plaatsing van verlengd private palen met gastgebruik, is momenteel niet mogelijk.

Wordt een aanvraag voor een oplaadpunt altijd geaccepteerd?

Een aanvraag voor een oplaadpunt wordt getoetst aan de ‘Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Vlissingen’. Daarbij kijkt de gemeente onder meer naar:

 • Clustering van oplaadpunten (mogelijkheden die er zijn);
 • Vindbaarheid;
 • Zichtbaarheid;
 • Parkeerdruk;
 • Doorgang voor ander verkeer en belemmeringen door ander straatmeubilair en (openbaar) Groen;
 • Uiterlijk;
 • Beheer en aansprakelijkheid.

De gemeente verleent alleen medewerking aan een oplaadpunt aan de openbare weg, als u niet op eigen terrein kunt opladen en als er in uw buurt niet genoeg mogelijkheden zijn bij bestaande publieke oplaadpunten.

Komt er een laadpunt voor mijn huis?

 • Bij de afweging waar een laadpunt wordt geplaatst, spelen veel factoren mee. Die zijn vermeld in de ‘Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Vlissingen’;
 • De gemeente bepaalt de locatie van het oplaadpunt. Als het mogelijk is, worden oplaadpunten geclusterd binnen een straal van maximaal 300 meter;
 • Oplaadpunten aan de openbare weg zijn altijd toegankelijk voor het opladen van elektrische voertuigen. U krijgt dus geen eigen oplaadpunt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk e-rijders er gebruik van kunnen maken.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag?

 • Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en gemeente;
 • De totale doorlooptijd is 18 weken of langer. Daarin is 6 weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn. Als er bezwaar wordt gemaakt duurt het aanvraagproces langer.

Hoe maak ik gebruik van de openbare laadpunten?

 • De palen zijn openbaar, maar niet gratis. De stroom wordt afgerekend via een oplaadpas, deze is verkrijgbaar bij verschillende commerciële aanbieders;
 • Ligt het parkeervak bij het oplaadpunt in een gebied met betaald parkeren, dan geldt gewoon de betaalplicht. Bent u in het bezit van een parkeervergunning voor die sector, dan is de vergunning ook geldig op deze parkeervakken.

Wie betaalt de openbare laadpalen?

 • De gemeente Vlissingen kiest er voor om oplaadpunten niet met gemeentelijk geld te financieren, maar laat dit 'aan de markt' over;
 • De gemeente maakt wel kosten voor het nemen van een Verkeersbesluit en het aanbrengen van lijnen en borden.

Mag ik laden bij een oplaadpaal in een vergunningshoudersgebied?

 • U mag alleen laden bij een oplaadpaal in een vergunningshoudersgebied, als u over een vergunning beschikt voor dit gebied.

Is de gebruikte elektriciteit duurzaam?

 • Ja, voor deze oplaadpunten wordt groene stroom gebruikt.

Ik ben een aanbieder van publieke laadpalen. Kan ik laadpalen plaatsen en beheren in Vlissingen?

 • Gemeente Vlissingen heeft de ‘Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Vlissingen’ vastgesteld. Deze beleidsregels geven duidelijkheid over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent.
 • Op basis van deze beleidsregels kunnen marktpartijen een vergunning aanvragen voor het plaatsen van oplaadinfrastructuur. Ook kunnen zij de gemeente vragen om een verkeersbesluit te nemen, waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen;
 • Gemeente Vlissingen betaalt niet mee aan de plaatsing en exploitatie van een oplaadpaal.

Ik ben een aanbieder van publieke laadpalen. Kan ik op de website van de gemeente Vlissingen worden vermeld?

 • Als u op deze website als aanbieder genoemd wil worden, dan kunt u aan de gemeente bevestigen dat u de beleidsregels onderschrijft en dat u op deze website wilt worden vermeld;
 • U kunt uw verzoek indienen bij Team Leefbaarheid/milieu, bereikbaar via e-mail milieubeleid@vlissingen.nl.