Uitvoering Wmo

De gemeente Vlissingen is met ingang van 1 juli 2022 teruggegaan van meer dan 60 zorgaanbieders naar 2 strategische partners: Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken. Zij zijn in staat om het gehele pakket van diensten en voorzieningen voor aanvullende zorg binnen de Wmo te leveren.

Naerebout Combinatie

Naerebout Combinatie voorziet de inwoners van de gemeente Vlissingen graag van de juiste zorg en ondersteuning. Zij werkt vanuit haar eigen visie op positieve gezondheid, waarbij zij steeds samen met de inwoner en zijn of haar netwerk kijkt wat iemand nog wél kan in plaats van wat iemand niet meer kan. Daarbij wordt gekeken hoe iemand ondersteund kan worden, met het uitgangspunt dat de eigen regie zoveel mogelijk behouden blijft.
Naerebout Combinatie wordt gevormd door 3 organisaties: Emergis, WVO Zorg en Zorgstroom. Daarnaast zijn de onderaannemers SVRZ, ’s Heeren Loo, Juvent, de Hoop en Blauwe Vlinder aan Naerebout Combinatie verbonden. In nauwe samenwerking tussen al deze organisaties kunnen zij alle ondersteuningsvormen bieden. Naerebout Combinatie stelt als hoofdaannemer graag de betrokken organisaties kort aan u voor.
 

Emergis

Emergis is een Zeeuwse instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks ontvangt Emergis circa 13.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld.
Emergis biedt een breed geïntegreerd zorgaanbod, met onder andere (specialistische) behandelingen, maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen en huiselijk geweld situaties, begeleid en beschermd wonen, bemoeizorg, woonbegeleiding, specialistische begeleiding, dagbesteding en forensische zorg.
 

WVo Zorg

WVO Zorg is een vertrouwde zorgorganisatie in de omgeving van Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. ’Samen voelt beter’ is hun motto, dat symbool staat voor de persoonlijke en liefdevolle zorg.
Samen met u en uw omgeving kijkt WVO Zorg naar hoe zij u het beste kunnen helpen. Van dagelijkse verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Van revalidatie tot behandeling. Bij u thuis of in een van de locaties van WVO Zorg. Daar zetten de 1650 medewerkers en 600 vrijwilligers zich dagelijks met veel liefde, aandacht en deskundigheid voor in.
 

Zorgstroom

Zorgstroom is een zorgaanbieder met een breed dienstenpakket en is actief in de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere.
Zo’n 1.600 medewerkers en 400 vrijwilligers zijn dagelijks actief om ruim 3000 cliënten van de benodigde zorg te voorzien. Waaronder huishoudelijke zorg, individuele begeleiding, dagverzorging en maatschappelijk werk. Samen zorgen ze ervoor dat hun cliënten het leven kunnen leven zoals zij dat willen, waar zij ook wonen.
 

Zeeuws Baken

5 hoofdaannemers vormen samen met hun onderaannemers Zeeuws Baken. Zeeuws Baken levert een compleet en complementair aanbod binnen Wmo, Jeugdhulp, Zvw, Wlz en Participatiewet. Lokale kennis en ervaring in combinatie met een breed netwerk.
De organisaties van Zeeuws Baken kijken naar mogelijkheden en talenten van mensen en stimuleren de eigen kracht. Zij geloven in een samenleving waar mensen oog hebben voor elkaar en met elkaar zorgen dat iedere inwoner mee kan doen. Als professionals nemen zij niet over, maar stimuleren en onderzoeken waar krachten en kansen liggen. Ze vullen aan daar waar nodig. Zij bieden een krachtig integraal hulpaanbod voor Vlissingers en hun sociale netwerk. Ze sluiten aan bij de vraag van het individu en de maatschappelijke doelen van de gemeente Vlissingen. Maar bovenal bestaan ze uit kleinere aanbieders waar mensen een gezicht hebben. Deze aanbieders stellen zich graag aan u voor.
 

Iriz thuiszorg

Iriz levert in samenwerking met de cliënt, zijn/haar omgeving en ketenpartners hulp in de huishouding, verzorging, verpleging en begeleiding. Daarbij maken ze effectief en professioneel gebruik van elkaars talenten. Iriz laat zich bij al haar activiteiten leiden door de specifieke vraag van elke cliënt.
De kwaliteit van de dienstverlening garandeert zij door te werken vanuit een lerende organisatie, waarin deskundige, betrokken en gemotiveerde medewerkers een essentiële rol vervullen.

 

Lelie zorggroep

Lelie zorggroep geeft kleur en ruimte aan christelijke zorg in Nederland. De divisies Agathos en Curadomi bieden zorg en hulpverlening die past bij hun cliënten én medewerkers. Dit doen ze vanuit de kerndaden: liefdevol, verbindend, daadkrachtig en dichtbij.
De medewerkers verlenen zorg vanuit hun hart: overeenkomstig hun levensovertuiging, hun persoonlijke normen en waarden én de christelijke zorgvisie van Lelie zorggroep.
 

Aurore

Onder de vlag van Aurore Zeeuws Maatwerk & Advies zijn de volgende aanbieders aangesloten voor het leveren van aanvullende zorg aan inwoners van Vlissingen: BTSW – Coöperatie Zeeuwse Zorg & Meer- Maatschap KiZZ- Philadelphia- Ruiterpad- Weerwerk. 
Bewust van het feit dat het organiseren van zorg anders kan en moet, is Aurore de spil die beleid en inhoud verbindt en samen met deze gedreven zorgaanbieders de zorg om en bij de mensen thuis heen organiseert. Kenmerkend voor Aurore is, dat zij vanuit vraag en behoefte een passend palet aan hulp in zetten. Dit palet komt tot stand vanuit het vertrekpunt dat gezondheid ook gaat over het welbevinden, eigen regie, veerkracht, participatie, zingeving en het vermogen om aan te passen.
 

Actief Zorg

Actief Zorg wil een zo gelukkig mogelijk leven thuis mogelijk maken voor iedereen. Daarom zijn de medewerkers niet alleen bezig met de hulp die iemand nodig heeft.
Ze willen ook graag weten waar iemand gelukkig van wordt. Dit noemen zij 'Geluk Dichtbij'. Geluk Dichtbij betekent voor Actief Zorg écht luisteren naar waar iemand behoefte aan heeft en daar naar handelen.

 

CKZ

CKZ is een coöperatie waarbij ruim 65 zorgaanbieders zijn aangesloten die kleinschalige zorg aanbieden. Door de krachten te bundelen kunnen zij doen waar ze goed in zijn en waar hun passie ligt. Namelijk het bieden van hoogwaardige en persoonlijke zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. 
De doelgroep van CKZ zijn cliënten met GGZ of LVB-problematiek. De zorgaanbieders van CKZ bieden hen (individuele) begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. Zo is goede zorg waarbij de klant centraal staat gegarandeerd, persoonlijk, flexibel en dichtbij. CKZ levert zorg vanuit de Wmo, Jeugdwet en de Wlz.