Transitievisie warmte

De Transitievisie Warmte is een plan voor een nieuwe manier van verwarmen voor onze huizen en gebouwen. Op 9 december 2021 stelde de Vlissingse gemeenteraad de Transitievisie Warmte vast.
Wat is dit voor plan? Wat staat erin? En wat heeft u als inwoner aan dit plan? We leggen het u uit!

Visie

In de visie staat hoe we in de gemeente Vlissingen van het aardgas afgaan en hoe wij helpen om uw huis op een andere manier te verwarmen. Ook staat er in welke betaalbare en duurzame alternatieven er voor aardgas zijn.
Het betekent niet dat al besloten is welk warmtesysteem of welke warmtebron gebruikt moet worden. Of hoe te isoleren. Dit soort keuzes maken we in goed overleg met bewoners en bedrijven uit de verschillende buurten en wijken.

Startpunt

De Transitievisie Warmte is wel een startpunt, een eerste beschrijving van de kansen en mogelijkheden. Het doel ervan is om samen tot een goed plan te komen voor de aardgasvrije toekomst.
In het uitklapmenu dat volgt, ziet u een uitleg per punt of vraag.

Stappenplan voor de gemeente

Er is veel werk gedaan om de Transitievisie Warmte op te stellen. Zoals onderzoek naar welke scenario’s en oplossingen slim zijn voor Vlissingen. En waar we het beste kunnen beginnen met de overstap naar duurzame manieren van verwarmen.

Uitgangspunten

 • Samen met maatschappelijke partners zoals de netbeheerder, woningcorporatie, belangenverenigingen, inwoners en ondernemers, is nagedacht over de uitgangspunten. Daarbij is ook gekeken naar andere gemeentelijke plannen. Bijvoorbeeld de vervanging van het riool of onderhoud van de woningcorporatie aan haar gebouwen;
 • Deze visie is voor de hele gemeente Vlissingen, met stappen tot het jaar 2050;
 • De TVW wordt elke 5 jaar gecontroleerd op de nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van innovatie en wet- en regelgeving.
  Ook u kunt hier input of ideeën voor geven. Laat het ons weten via e-mail klimaatenenergie@vlissingen.nl.

Toelichting op kaart

Wat ziet u op deze Transitiekaart?

 • Op de bijgevoegde kaart (zie onder deze tekst) staan de zogenaamde 'transitiepaden'.
  In een transitiepad is per gebied uitgestippeld welk alternatief voor aardgas het meest haalbaar en betaalbaar is. Ook hoe de overgang naar een warmte alternatief stap voor stap kan worden aangepast. De uitwerking van de transitiepaden leest u in de Transitievisie Warmte; 
 • De kleuren in deze kaart geven inzicht en richting voor een warmteoptie in een gebied. Ze laten geen definitief eindbeeld zien. Daarvoor zijn vervolgstappen in de vorm van planvorming en onderzoek naar haalbaarheid nodig; 
 • We onderscheiden in deze kaart buurten en aandachtsgebieden.
  Aandachtsgebieden volgen eenzelfde transitiepad als buurten. Maar hebben een kleiner focusgebied; 
 • Er is keuzevrijheid voor gebouweneigenaren. Zij kunnen voor hun eigen gebouw een warmteoptie op maat kiezen. Op termijn is aardgas geen optie meer;
 • Toekomstige technische, financiële en beleidsmatige ontwikkelingen hebben invloed op de kaart. Om die reden kijken we iedere 5 jaar of de kaart aangepast moet worden. 

Aardgasvrij tussen nu en 2050

Tussen nu en 2050 stappen we over naar aardgasvrij wonen. We gebruiken deze periode om stapsgewijs de overstap te maken. Daar benutten we zoveel mogelijk natuurlijke momenten voor. 
We gebruiken een gebiedsgerichte aanpak en doelgroepgerichte aanpak. Dat hangt af van de warmteoptie en de kansen die we gebiedsgericht en gemeentebreed zien.

Alle gebouwen klaar voor de overstap

Alle gebouwen stapsgewijs gereedmaken voor de overstap naar aardgasvrij wonen. Dat doen we door zoveel mogelijk op natuurlijke momenten te isoleren, ventileren, kieren te dichten en over te stappen naar elektrisch koken.

Per buurt

Als we kijken naar de Transitiekaart, dan ziet u transitiepaden per buurt. Die zijn verdeeld in verschillende kleuren. 

 • Groen = Warmtenet;
 • Blauw = Elektrische warmtepompen;
 • Oranje = Hybride warmtepompen en lokale gasvrije opties;
 • Rood = Focus op energiebesparing en warmteoptie periodiek herijken;
 • Paars = Bedrijventerrein: maatwerkopties voor bedrijfsbebouwing.

Aandachtsgebieden

 • Stippellijn blauw = overwegend nieuwere bebouwing: kansrijker voor elektrische warmtepompen;
 • Stippellijn roze = reeds aardgasvrij;
 • Stippellijn groen = recreatiegebied: maatwerkopties voor recreatievastgoed.

Moeite met het lezen van de kaart?

Als u moeite heeft met het lezen van deze kaart of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact met ons op via e-mail klimaatenenergie@vlissingen.nl.

Waarom doet Vlissingen dit?

Vlissingen stapt over op schone energie, in 2050 willen we klimaatneutraal zijn.
Dat kan door minder energie te gebruiken en huizen en gebouwen te isoleren. Daarnaast stoppen we stap-voor-stap met het gebruik van aardolie of aardgas (fossiele brandstoffen). Dat doen we om verdere klimaatverandering en schade aan de aarde tegen te gaan. We willen minder droogte, hitte, extreme regenbuien en waterloverlast. En we hebben behoefte aan een betere luchtkwaliteit en groene leefomgeving.

Overgang naar de nieuwe situatie

We werken samen aan een haalbare, betaalbare en sociale overgang. Hoe we dat doen staat uitgebreid in de Transitievisie Warmte. Het laat ook zien hoe we de hoofddoelen en opgaven die in de gemeentelijke Strategische Visie staan, gaan oppakken en uitvoeren.
Later dit jaar of begin 2023, leggen we de nieuwe Omgevingsvisie (die over de leefomgeving gaat) ernaast. 

Wat kunt u doen?

Als u moeite heeft met het lezen van deze afbeelding of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact met ons op via e-mail klimaatenenergie@vlissingen.nl.

Wat gaat de gemeente doen?

Afwachten is geen optie. Nederland is op weg naar aardgasvrij in 2050. Dat betekent dat we aan de slag moeten met onze huizen en gebouwen.
Dat kan niet in één keer, we doen dit wijk voor wijk. Kleinere aanpassingen doen we (al) zoveel mogelijk zelf. Voor de verschillende wijken en dorpen in onze gemeente is een zogenaamd 'transitiepad' uitgestippeld. Daarin staat hoe en welke stappen we het beste kunnen zetten naar een toekomst zonder aardgas.

Mogelijkheden

In Vlissingen zijn er verschillende mogelijkheden.

 • In delen van onze gemeente is een warmtenet een goede optie;
 • In een aantal buurten met een redelijke bouwdichtheid, liggen de kosten voor een warmtenet en een ‘all-electric’ dichtbij elkaar. Daar zijn beiden kansrijk;
 • In deelgebieden waar in de toekomst alleen een elektriciteitsnet in de grond kan, is een elektrische warmtepomp op de korte termijn het beste alternatief.
  Dit omdat een gelijktijdige overstap als wijk niet voor de hand ligt;
 • In buurten met veel particulier woningbezit is gezamenlijk overstappen lastiger. Daar kan de komende jaren gas bespaard worden met isolatie, hybride warmtepompen en lokale gasvrije warmteopties;
 • Voor bedrijventerreinen is een kleinschalige en gezamenlijke oplossing het beste;
 • Bij recreatieterreinen is de verwarming vaak centraal geregeld op het terrein zelf. De gasten zijn er in de lente of de zomer, dus buiten het stookseizoen. Daarom wordt daar specifiek gedacht aan infrarood en een (zonne)boiler voor warm water.

Sinds 2018 realiseren we alle nieuwbouw volgens de wet al aardgasvrij.

Wie denken mee?

We maken de plannen samen met de inwoners, ondernemers, instellingen, woningcorporatie, provincie Zeeland en Zeeuwind. Voor de uitvoering maken we met alle nauw betrokkenen warmteplannen per buurt, wijk of dorp.
We beginnen niet met alle buurten tegelijk en volgen de projectenplanning voor de openbare ruimte. Het kost tijd om dat goed te doen. We starten in het Middengebied van Vlissingen in de CBS-wijken Hercules Segherslaan en Bloemenbuurt Oost onder de projectnaam Panoramabuurt.

Wat is de planning?

Op 9 december 2021 is het warmteplan voor de gemeente Vlissingen vastgesteld door de gemeenteraad. In dit plan staat de keuze voor een alternatieve manier van verwarmen in een bepaald gebied. Voor de verschillende buurten, wijken en dorpen is in dit warmteplan bekeken wat het beste alternatief voor aardgas kan zijn en hoe dit aangepakt kan worden.

Doelstelling

Het doel is dat we in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoten en dat de gemeente Vlissingen in 2050 klimaatneutraal is!

Meer informatie?

Meer weten over duurzaam wonen en het project 'Vlissingen op weg naar aardgasvrij'?

Stap voor stap werken we aan een duurzaam Vlissingen. Op onze webpagina's over Duurzaam wonen vindt u tips en slimme regelingen voor een energiezuinige en klimaatbestendige woonomgeving.
Er zijn maatregelen die nu al genomen kunnen worden ter voorbereiding op het aardgasvrij maken van uw huis. Hiervoor zijn vaak subsidies beschikbaar. Kijk op de website Duurzaam Bouwloket | Vlissingen voor informatie over subsidies en regelingen. Voor een gratis, onafhankelijk, persoonlijk en vrijblijvend energieadvies kunt u ook bij hen terecht.