Het college van B&W heeft in 2009 de structuurvisie 'Vlissingen stad aan zee, een zee aan ruimte' vastgesteld. De structuurvisie beschrijft het kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Ontwikkelingen in de maatschappij, economie en politiek zijn van invloed op de verwezenlijking van deze strategische visie. Daarom is het noodzakelijk de Structuurvisie (en dan vooral de uitvoeringsparagraaf) regelmatig te actualiseren. Dit is in 2013 gebeurd, de gemeenteraad heeft de geactualiseerde Structuurvisie in mei 2013 vastgesteld.
Met de actualisatie is voor de inwoners en bedrijven en organisaties die (willen) opereren in de gemeente, helderheid verschaft over het ruimtelijk beleid tot 2020 (dat is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma tot 2017).

Anticiperen en transformeren

De Structuurvisie 2020 gaat uit van het scenario 'Anticiperen en Transformeren'. Door de huidige economische situatie is anticiperen een nog grotere noodzaak geworden. Door op daadkrachtige en inventieve wijze stappen te ondernemen, kan de gemeente inspelen op de gewijzigde (economische) omstandigheden. Tegelijkertijd is het van groot belang voor te sorteren op de toekomst (voorbij de crisis), om zo geen ontwikkelingen te blokkeren. Zodat ook in de toekomst flexibel kan worden ingespeeld op kansen die zich dan voordoen.

Focus en prioriteiten

De actualisatie brengt focus aan en zet op basis van de huidige (markt)kansen prioriteiten voor de komende jaren. Om deze reden is de actualisatie uitgewerkt in een oplegnotitie die in samenhang met de structuurvisie dient te worden gelezen.
De actualisatie van de structuur- en woonvisie heeft geleid tot de volgende bijstellingen in het ruimtelijk beleid:

  • Inzet op nieuwe accenten: het verder verzilveren van de kansen in de huidige markt;
  • Inzet op flexibiliteit om optimaal in te kunnen spelen op (markt)kansen;
  • Kleinschaligheid, passend bij de huidige economische omstandigheden.

In vergelijking met de structuurvisie uit 2009 is één ruimtelijk aspect gewijzigd: de komst van de Marinekazerne in het Buitenhavengebied. Deze ruimtelijke ontwikkeling ligt in het verlengde van voorgenomen uitbreiding van de Buitenhaven.
Deze bijstellingen zijn in de oplegnotitie verder uitgewerkt door het benoemen van projecten met hoge prioriteit en projecten met lagere prioriteit.