Sportraad Vlissingen

De Sportraad Vlissingen fungeert als tussenpersoon tussen het gemeentebestuur, georganiseerde en ongeorganiseerde sport in Vlissingen.
De Sportraad is adviseur van het college van B&W van Vlissingen en treedt ook op als belangenbehartiger van de sportsector in de gemeente Vlissingen. Daarnaast is de Sportraad verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken gedelegeerd aan de Sportraad Vlissingen. 

Subsidie  

De gemeente Vlissingen en de Sportraad Vlissingen hebben per januari 2012 de subsidiestructuur voor sport vernieuwd. Een van de doelstellingen van de sportnota is dat de sportsubsidiëring nog meer zal worden ingezet om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Subsidieverstrekking is dus een middel om beleidsdoelen mee te realiseren, geen doel op zich.

Aansluiting bij de vraag

Vanuit het sportbeleid wordt er grote waarde aan gehecht dat het sportaanbod van sportverenigingen aansluit bij de vraag vanuit de maatschappij. De maatschappij verandert continu. Er zijn nieuwe sporten bijgekomen en mensen willen op een andere manier sporten dan 25 jaar geleden. Er zijn nieuwe doelgroepen te onderscheiden en bestaande doelgroepen vragen een ander sportaanbod. Het doel daarbij is dat zoveel mogelijk Vlissingers kunnen sporten op de door hen gewenste wijze.

Subsidie topsportevenementen

De gemeente Vlissingen stelt een belangrijke voorwaarde bij het met een subsidie ondersteunen van topsportevenementen in Vlissingen. Bij de organisatie van een dergelijk evenement, moet een breedtesportprogramma daar deel van uitmaken.