Riolering

De oudste riolering in Vlissingen is al voor 1910 aangelegd. Het is een gemengd rioolstelsel dat in de oude binnenstad ligt. In Vlissingen zijn 2 typen rioolstelsels: het gemengde stelsel en het gescheiden stelsel. De termen geven het al aan, afvalwater en regenwater wordt gemengd of gescheiden ingezameld en getransporteerd. Zo'n 80% van de riolering bestaat uit een gemengd rioolstelsel.
Het afvalwater wordt naar de rioolwaterzuiveringinstallatie van waterschap Scheldestromen getransporteerd. Ons rioolstelsel bestaat uit:

  • 250 kilometer rioleringsbuizen;
  • 6.000 inspectieputten;
  • 15.000 straatkolken;
  • 25 overstorten (16 gemengd en 9 bergbezinkvoorzieningen);
  • 8 kilometer rioolpersleiding;
  • 43 rioolgemalen;
  • 7 kilometer drukriolering;
  • 60 pompunits.

Gemeentelijk rioleringsplan

Begin 2019 heeft de gemeente een nieuw Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) opgesteld, met een extra accent op het het omgaan met de te verwachten klimaatveranderingen.

Klimaatverandering en wateroverlast

Als het heel hard regent, lopen de rioolbuizen vol en draaien alle pompen op volle kracht. Waar nodig lopen de riolen over via de overstorten. Soms blijft er water op straat staan, de weg vangt dan het extra water tijdelijk op. Daarvoor zijn de wegen in principe ook ontworpen. Zo voorkomen ze dat het water de huizen in loopt en belangrijke wegen onderlopen.
U kunt de gemeente Vlissingen helpen om problemen met overtollig water op te lossen. Ziet u in de loop van de jaren de problemen groter worden of een stuk straat onder water staan? Geef het aan ons door via e-mail gemeente@vlissingen.nl!

Drempels

De bouwregelgeving verplicht particuliere eigenaren om hun eigendom in bepaalde mate te beschermen tegen het binnendringen van water. Huizen en winkels moeten drempelvoorzieningen hebben om water tegen te houden. Kelders en laaggelegen garages vragen extra aandacht.

Ontlastput en voorzieningen

Woningen die lozen op een gemengd riool, kunnen met een ontlastput overstromingen binnenshuis voorkomen. Bij delen van woningen die lager liggen dan de weg (souterrains, ondergrondse garages) dienen sowieso bijzondere voorzieningen door de eigenaar worden getroffen. Borrelende toiletten en gootstenen duiden vaak op ontluchtingsproblemen in de afvoerleidingen. Ook dan moeten meestal aan het huis maatregelen worden genomen.
Op de website www.riool.info staat veel informatie hoe u zelf maatregelen kan nemen om overlast te beperken.

Aangesloten

De meeste woningen in Vlissingen zijn op één of andere manier aangesloten op de riolering. Het grootste gedeelte binnen de bebouwde kommen heeft een directe aansluiting op het hoofdriool. In het buitengebied van Vlissingen zijn 59 woningen via een minipompgemaal en drukriolering aangesloten.

Afkoppelen

Gescheiden stelsels liggen vooral in de nieuwere woonwijken. Ook worden ze bij alle 'grote' nieuwbouwplannen gerealiseerd. Vlissingen heeft ongeveer 15.000 kolken langs trottoirs en in goten. Hierin wordt het regenwater van wegen en pleinen opgevangen. Voor het overgrote deel wordt het doorgeleid naar de hoofdriolen.
Steeds vaker wordt het schone regenwater niet meer naar het riool afgevoerd, maar naar sloten of vijvers. Dit wordt het 'afkoppelen van schoon regenwater' genoemd.

Rioolgemalen

In verschillende wijken van Vlissingen staan 43 grotere, ondergrondse rioolpompgemalen opgesteld. Deze gemalen verpompen het toestromende afvalwater weer naar een hoger gelegen rioolvertakking van een nabij deelstelsel. Deze pompgemalen werken continue.

Bergingsbassin

De grote pompgemalen van de gemeente en het waterschap, verpompen in extreme situaties niet al het rioolwater dat via het gemeentelijke riool wordt aangevoerd. De maximale hoeveelheid rioolwater dat vanuit ieder pompgemaal naar de zuiveringsinstallatie kan worden verpompt, is nauwkeurig berekend.
Om het aantal overstortingen te beperken zijn op 9 van deze verzamelpunten zogenaamde 'bergingsbassins' aangelegd. Dit zijn ondergrondse betonnen bakken die tijdelijk het rioolwater opslaan. Als de regenbuien gepasseerd zijn, lopen deze bassins weer langzaam leeg in het riool.

Rioolbelasting

Iedereen moet rioolbelasting betalen. Net als bij afvalstoffenheffing is het uitgangspunt dat rioolbelasting 100% kostendekkend is. Dit houdt in dat de kosten van beheer, onderhoud en vervanging van de riolering in Vlissingen aan de burgers wordt doorberekend. De gemeenteraad neemt ieder jaar een besluit over de hoogte van dit tarief.