In 2022 heeft het college van B&W ingestemd met het verzoek van het Rijk, om de leegstaande voormalige marinekazerne aan de Oosterhavenweg 10 te gebruiken als locatie voor de tijdelijke noodopvang van asielzoekers. In overeenstemming met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en North Sea Port, is de noodopvang meerdere keren tijdelijk verlengd en opgehoogd in opvangcapaciteit.
In maart 2024 hebben de gemeente Vlissingen, het COA en North Sea Port een akkoord bereikt over de verlenging van de noodopvang voor 575 bewoners tot en met 2027. De coördinatie vanuit de gemeente om te komen tot deze duurzame verlening, is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie.

Regionale afspraken en de Spreidingswet

In 2023 is onder leiding van de Commissaris van de Koning aan de Provinciale Regie Tafel de regiodeal 'Zeeuwse afspraken opgave Asielketen' gesloten met de 13 Zeeuwse gemeenten. Deze regiodeal is onderdeel van Uitvoeringsagenda Flexibele asielketen. 
De regiodeal is mede tot stand gekomen door de bijdrage van de gemeente Vlissingen en de projectleider die hiervoor met subsidiegelden van de provincie is ingehuurd.

Afspraken Vlissingen

Gemeente Vlissingen heeft in de regiodeal afgesproken te onderzoeken of 100 asielbedden voor 5 jaar gerealiseerd konden worden. Op 1 februari 2024 ging de Spreidingswet van kracht en werd de Zeeuwse asielopgave verhoogd. De indicatieve verdeling voor de gemeente Vlissingen is toen vastgesteld op 204 bedden voor de periode 2025-2026.
Om bij te dragen aan zowel de regiodeal als de nieuwe asielopgave volgens de Spreidingswet, heeft het college van B&W ingestemd met het verlengen van de noodopvang voor 575 bewoners tot en met 2027. Dit gebeurde in samenspraak met het COA en North Sea Port.

Het COA

Het COA zorgt voor de opvang, huisvesting, zorg, begeleiding en bewaking van de asielzoekers waaraan noodopvang wordt geboden.

  • In de openbare ruimte heeft het COA geen zeggenschap, daar handhaaft de politie;
  • De bewoners staan onder medische controle van de eigen gezondheidsdienst van het COA, de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) en de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD).