Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen heeft ingestemd met de ontwerp ‘Omgevingsvisie Vlissingen - Vlissingen in balans’. Dat betekent dat deze visie van 21 september tot en met 1 november 2023 ter inzage wordt gelegd. In deze periode kan iedereen op dit ontwerp reageren.
De omgevingsvisie gaat het belangrijkste sturingsinstrument voor de fysieke leefomgeving in Vlissingen vormen.

Lange termijn

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De gemeentelijke omgevingsvisie is het (verplichte) gemeentelijke instrument, waarin een gemeente haar visie op de fysieke leefomgeving vastlegt voor de lange termijn.
De Omgevingsvisie Vlissingen - Vlissingen in balans vervangt de structuurvisie en vormt het strategische beleid op de fysieke leefomgeving. De Strategische visie 2040 die in 2021 is vastgesteld, dient daarbij als uitgangspunt. 

Participatie

Via een uitvoerig participatietraject zijn inwoners, organisaties en ondernemers betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie Vlissingen. De Omgevingsvisie is ook aan hen een uitnodiging om gezamenlijk de ambities waar te maken.

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvisie vindt u per 21 september 2023 op de webpagina  www.vlissingen.nl/inspraak. Daarnaast volgt er een publicatie in het gemeenteblad de website Ruimtelijke plannen.
Na de inspraakperiode verzamelen we alle reacties en delen we deze met de gemeenteraad. Begin 2024 wordt de Omgevingsvisie Vlissingen ter besluitvorming voorgelegd aan de Vlissingse gemeenteraad.