Olietanks in particuliere grond verwijderen

In het Besluit activiteiten leefomgeving staat dat niet meer gebruikte tanks opgeruimd moeten worden. Dit is de taak van de eigenaar. 

  • Een tank afvoeren mag enkel door een erkend tankverwerkingsbedrijf met een erkenning voor BRL K902 of BRL K904;
  • De eigenaar van de tank ontvangt een tanksaneringscertificaat als bewijs dat de opslagtank op de juiste wijze is gesaneerd (verwijderd en afgevoerd);
  • Wanneer het verwijderen van een ondergrondse tank redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dan maakt een tanksaneringsbedrijf de tank (inclusief de leidingen) onklaar.

Informeren en gegevens aanleveren bij verwijderen of onklaar maken opslagtank

Informeren van het bevoegd gezag bij verwijderen of onklaar maken van een ondergrondse opslagtank, moet 10 dagen van tevoren. 
Maximaal 3 maanden na het verwijderen of het onklaar maken, moet een rapportage van de tanksanering (verwijderen of onklaar maken) aan het bevoegd gezag zijn verstrekt.

Heeft deze informatie u geholpen?