Leerlingenvervoer past bij de gedachte van vrijheid van onderwijs en bezoek van de meest passende school voor iedere leerling. Het is een subsidie van de gemeente en kunt u rechtstreeks bij ons aanvragen.

Wat is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is van toepassing als uw kind:

 • Op het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) zit;
 • Vanwege zijn/haar handicap niet zelfstandig naar de basisschool of voortgezet (speciaal) onderwijs (VO en VSO) kan gaan en niet door u naar school gebracht kan worden;
 • Basisonderwijs op grond van richting volgt. Hiermee bedoelen we een door de ouders gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting.

Voorwaarden leerlingenvervoer

De gemeente beslist op basis van onderstaande voorwaarden of u in aanmerking komt voor een vergoeding via het leerlingenvervoer. In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw gezinsinkomen. Daarnaast is het zogenaamde 'afstandscriterium' bepalend of u een aanspraak kunt maken op een vergoeding.
De voorwaarden:

 • De leeftijd van uw kind;
 • Er is sprake van een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of sociale handicap, waardoor aangepast vervoer de enige mogelijkheid is. Hiervoor geldt geen afstandscriterium;
 • Uw kind kan niet zelfstandig (of onder begeleiding) binnen het afstandscriterium naar de onderwijsvormen die worden genoemd in de volgende alinea 'Onderwijsvormen'.

Wat is het afstandscriterium?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als de afstand tussen uw woning en de school meer is dan de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde afstandsgrens. Dit noemen wij het 'afstandscriterium'. De afstand wordt gemeten via de kortste route volgens de ANWB-routeplanner. 

Onderwijsvormen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor de volgende scholen.

 • Speciale scholen voor Basisonderwijs. Dit waren voorheen scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) en moeilijk lerende kinderen (MLK);
 • Speciaal Onderwijs. Dit zijn scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) en scholen voor leerlingen met een handicap;
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs. Zie het vorige punt 'Speciaal Onderwijs', maar dan voor voortgezet onderwijs;
 • Basisonderwijs op grond van richting. Hiermee bedoelen we een door de ouders gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting;
 • Reguliere scholen voor Basisonderwijs of Voortgezet onderwijs, voor leerlingen met een structurele lichamelijke handicap.

Vormen van leerlingenvervoer

Al naar gelang de behoefte van de leerling bestaat leerlingenvervoer uit de volgende soorten vervoer.

 • Openbaar vervoer (trein of bus met of zonder begeleiding);
 • Aangepast vervoer (taxibus, taxi of rolstoelbus);
 • Eigen vervoer (u krijgt een kilometervergoeding voor auto of fiets).

Wat niet onder leerlingenvervoer valt

 • Vervoer buiten de schooltijden die de Inspectie van het onderwijs heeft vastgesteld. Zoals sportdagen, stakingen of werkonderbrekingen van scholen, schoolreisjes en andere uitstapjes;
 • Vervoer dat nodig is door uitval van lessen;
 • Vervoer van en naar logeeradressen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. In uitzonderlijke gevallen wordt dit via Vervoer Jeugdwet toegekend.

Formulieren

Zie de bijgevoegde downloadtabel.

Spelregels

 • Formulieren die onvolledig of niet correct zijn ingevuld, nemen wij niet in behandeling. Het formulier wordt dan aan u teruggestuurd. U wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Wij kunnen u hier uiteraard ook bij helpen;
 • Gedurende het hele schooljaar bent u verplicht om wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de vergoeding of op het vervoer, aan de gemeente Vlissingen door te geven.

Formulier indienen

Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld én ondertekend? Stuur het formulier dan samen met alle gevraagde bijlagen naar:

 • Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Onder vermelding van 'Leerlingenvervoer'.

Heeft deze informatie u geholpen?