Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar? Dan kunt u een klacht, schriftelijk, per e-mail of telefonisch indienen bij de onafhankelijke klachtencoördinator van de gemeente Vlissingen, mevrouw D. (Daniëlle) Bruinooge.

 • Schriftelijk: Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
 • E-mail: gemeente@vlissingen.nl;
 • Telefoon: 14 0118;
 • Mondeling: U kunt telefonisch een afspraak maken om uw klacht mondeling in te dienen bij de klachtencoördinator. Zij kan u ook behulpzaam zijn bij het op papier zetten van uw klacht.

Waarover kunt u klagen?

Klachten moeten gaan over gedragingen van gemeentelijke bestuurders of ambtenaren. Hun doen en laten kan voor u aanleiding zijn tot ontevredenheid. Het kan daarbij gaan om gebrekkige informatieverstrekking, een trage afhandeling van brieven, een niet nagekomen afspraak of een onvriendelijke behandeling.

Waarover kunt u niet klagen?

 • Het is niet mogelijk een klacht in te dienen over gemeentelijke plannen, beleid en uitvoeringszaken zoals straatonderhoud, groenonderhoud of milieuoverlast;
 • Ontevredenheid over de wijze waarop een besluit tot stand is gekomen en mondelinge uitspraken van raadsleden in de gemeenteraadsvergadering, vallen ook niet onder de klachtenregeling;
 • Is er de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een besluit, dan zal die mogelijkheid voorgaan;
 • Klachten over de politie vallen ook buiten de gemeentelijke regeling. De regiopolitie Zeeland heeft een eigen klachtenregeling.

Heeft klagen zin?

Ja, alleen zo kan de gemeente Vlissingen leren van haar fouten. Klachten brengen de zwakke plekken in de dienstverlening aan het licht. Iedere klacht is een gratis advies!  

Behandeling van de klacht

De klachtenregeling is ingesteld om de drempel om te klagen zo laag mogelijk te houden. Het doel is de burger zo snel en efficiënt mogelijk te helpen.

 • Elke klacht wordt volgens dezelfde procedure behandeld. Dit is zo neergelegd in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • De wettelijk termijn voor het afhandelen van een klacht is 6 weken. Deze termijn kan eenmalig met 4 weken verlengd worden.

Hoe werkt het?

 • De klachtencoördinator stuurt aan de klager een ontvangstbevestiging en brengt ook de betrokken ambtenaar of bestuurder op de hoogte;
 • Eerst zal geprobeerd worden de klacht met de betrokkenen op te lossen;
 • Lukt het niet om de klacht op deze manier naar tevredenheid op te lossen, dan worden de klager en betrokken ambtenaar of bestuurder door de klachtencoördinator gevraagd hun standpunt toe te lichten;
 • Na de hoorzitting brengt de klachtencoördinator advies uit aan het college van B&W. Het college beslist uiteindelijk of de klacht terecht is (of niet) en welke gevolgen daaraan verbonden zijn.

Ontevreden over de afhandeling

We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via het gratis telefoonnummer (0800) 335 55 55.
De Nationale ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld.

Jaarverslag klachten

Het Jaarverslag 2021 geeft een beeld van de klachten die wij ontvingen in dat jaar. U treft de cijfers aan over het totaal aantal klachten en de klachten per organisatieonderdeel van de gemeente Vlissingen. Ook gaat het verslag in op de aard van de klachten en wordt uitleg gegeven over de meest voorkomende klachten.