De heer J. (Jeroen) Portier is 4e locoburgemeester.

Beleidsterreinen

 • Verantwoordelijk voor de inrichting van de nieuwe integrale Zorginfrastructuur;
 • Jeugd;
 • Ontwikkelagenda Sociaal domein (samen met wethouder Vader);
 • Volksgezondheid en kerngezond-centra (tevens lid van de regiegroep) en GGD;
 • Welzijn;
 • Wijkgericht werken en participatie;
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening;
 • Basis- en voortgezet onderwijs;
 • Onderwijsachterstandenbeleid en kinderopvang;
 • Verduurzaming, klimaat en energietransitie;
 • Buurtteams.

Projecten

 • Project Programma Aardgasvrije wijken Panoramabuurt.

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • AB en DB Lid bestuur Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD), onbezoldigd;
 • AB Lid bestuur Orionis Walcheren, onbezoldigd;
 • Lid Regioteam Zuidwestelijke Delta, onbezoldigd;
 • Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Buurtbedrijf Vlissingen B.V., onbezoldigd;
 • Lid stuurgroep IZA (Integraal Zorgakkoord), onbezoldigd.

Overige nevenfuncties

 • Ambassadeur Platform Eenzaamheid Walcheren, onbezoldigd.

Comité van aanbeveling

 • Geen.

Contactgegevens