Inspraakprocedure plaatsen inzamelvoorzieningen en opstellocaties voor inzamelmiddelen juli-augustus 2024

Het college van B&W heeft op 2 juli 2024 een ontwerpspreidingsplan voor 12 locaties voor afvalinzamelvoorzieningen vastgesteld. Dit in overeenstemming met de ‘Procedure plaatsen inzamelvoorzieningen en opstellocaties voor inzamelmiddelen’. 

Locatie en aantal

LocatieAantalTer hoogte van huisnummer
Oranjeplein339
President Rooseveltlaan13 en 5
Vondellaan442
Koudekerkseweg1116
Singel1372
Van Dishoeckstraat2400

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden zijn als volgt.

 • Bereikbaarheid voor zowel bewoners als vuilniswagen;
 • Verkeersveiligheid;
 • Ondergrondse obstakels zoals kabels en leidingen;
 • Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk behouden;
 • Bomen mogen slechts bij hoge uitzondering wijken voor een ondergrondse container;
 • Inpassing in de openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten. De container moet zoveel mogelijk passen in het straatbeeld;
 • Geur.

Inzage

Het voorlopig spreidingsplan en de daarbij horende tekeningen kunt u in de periode 4 juli tot 15 augustus 2024 ook inzien in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 in Vlissingen.

Zienswijze indienen

U kunt in de periode 4 juli tot 15 augustus 2024 uw zienswijze op de volgende manieren indienen.

 1. Per brief: Aan het college van B&W, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
 2. Per e-mail: gemeente@vlissingen.nl;
 3. Mondeling: u dient een afspraak te maken met de heer J. Gillesse van de afdeling Stadsbeheer. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 74 50;
 4. Door het invullen van het online inspraakformulier.

Na sluiting van de inspraakperiode worden de ingekomen zienswijzen beoordeeld en neemt het college een definitief besluit over de plaatsing.