Inspraak spreidingsplan locaties inzamelvoorzieningen President Rooseveltlaan en Nieuwstraat

Dit is een oud bericht.

Het college van B&W heeft op 5 december 2023 besloten om het spreidingsplan voor bovengrondse en ondergrondse afvalcontainers in de inspraak te brengen.
Op de volgende locaties zijn wij van plan afvalcontainers te plaatsen.

StraatnaamAantal
President Rooseveltlaan , ter hoogte van huisnummer 1891 ondergrondse container
Nieuwstraat, ter hoogte van huisnummer 301 gft-cocon

Afweging

Bij de locatiekeuze heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden op basis van een aantal randvoorwaarden, zoals die door het college op 12 juli 2022 in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022: 'Procedure plaatsen inzamelvoorzieningen en opstellocaties voor inzamelmiddelen' zijn vastgesteld. De randvoorwaarden zijn als volgt.

 • Bereikbaarheid voor zowel bewoners als vuilniswagen;
 • Verkeersveiligheid;
 • Ondergrondse obstakels, bijvoorbeeld kabels en leidingen;
 • Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk behouden;
 • Bomen mogen slechts bij hoge uitzondering wijken voor een ondergrondse container;
 • Inpassing in de openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten. De container moet zoveel mogelijk passen in het straatbeeld;
 • Geur.

Inspraak

Op de website van de gemeente www.vlissingen.nl/inspraak en in de hal van het stadhuis in Vlissingen, kunt u het voorlopig spreidingsplan en de daarbij horende tekeningen inzien. U kunt in een periode van 6 weken uw zienswijze indienen op de volgende manieren.:

 • Per brief aan ons college: Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
 • Per e-mail: gemeente@vlissingen.nl;
 • Mondeling: Hiervoor dient u een afspraak te maken met de heer J. Gillesse van de afdeling Stadsbeheer. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 74 50;
 • Via het online inspraakformulier.

De inspraakperiode gaat in op 20 december 2023 en eindigt op 31 januari 2024. Na deze periode worden de ingekomen zienswijzen beoordeeld en neemt het college een definitief besluit over de plaatsing.