Inspraak spreidingsplan locaties inzamelvoorziening gft-afval P. Krugerstraat, Glacisstraat en V. Quakkelaarstraat

Dit is een oud bericht.

Het college van B&W heeft op 20 juni 2023 besloten om het spreidingsplan voor bovengrondse en ondergrondse afvalcontainers in de inspraak te brengen. Op de volgende locaties zijn wij van plan afvalcontainers te plaatsen:

Straatnaam

Nummer

Aantal

Paul Krugerstraat

V7144

1

Verkuijl Quakkelaarstraat

V7131

1

Glacisstraat

V7137

1

Afweging

Bij de locatiekeuze heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden op basis van een aantal randvoorwaarden, zoals die door het college op 12 juli 2022 in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022: "Procedure plaatsen inzamelvoorzieningen en opstellocaties voor inzamelmiddelen” zijn vastgesteld. De randvoorwaarden zijn als volgt.

  • Bereikbaarheid voor zowel bewoners als vuilniswagen;
  • Verkeersveiligheid;
  • Ondergrondse obstakels, bijv. kabels en leidingen;
  • Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk behouden;
  • Bomen mogen slechts bij hoge uitzondering wijken voor een ondergrondse container;
  • Inpassing in de openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten. De container moet zoveel mogelijk passen in het straatbeeld;
  • Geur.

Inzage

In de hal van het stadhuis in Vlissingen en op deze webpagina kunt u het voorlopig spreidingsplan en de daarbij horende tekeningen  inzien. U kunt in een periode van 6 weken uw zienswijze indienen op de volgende manieren:

  1. Per brief aan ons college: Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
  2. Per e-mail: gemeente@vlissingen.nl
  3. Mondeling: Hiervoor dient u een afspraak te maken met dhr. J. Gillesse van de afdeling Stadsbeheer. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 74 50.

Inspraakperiode

De inspraakperiode gaat in op 29 juni 2023 en eindigt op 10 augustus 2023. Na deze periode worden de ingekomen zienswijzen beoordeeld en neemt het college een definitief besluit over de plaatsing.