Burgemeester en wethouders maken op grond van de Participatie- en inspraakverordening 2023 bekend, dat in de periode 25 maart tot en met 22 april 2024 ter inzage ligt: 

  • Ontwerp Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028.

Op basis van artikel 8 lid 2 van de Participatie- en inspraakverordening Vlissingen 2023, heeft het college besloten het Ontwerp Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028 voor een periode van 4 weken ter inzage te leggen.

Ter inzage

Naast publicatie op deze webpagina, kunt u het ontwerp Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028 met bijbehorende stukken ook inzien in de centrale hal van het stadhuis in Vlissingen.

Inspraak

In de periode 25 maart tot en met 22 april 2024 kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van B&W. Dit kan op de volgende manieren.

  • Schriftelijk via Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
  • Via een e-mail naar gemeente@vlissingen.nl, onder vermelding van ‘Ontwerp Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028’;
  • Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met de heer De Miranda van team Leefbaarheid via telefoonnummer 14 0118. Van een mondelinge inspraak maken wij altijd een verslag. 

Meer informatie of vragen 

Wilt u inhoudelijk meer weten over de stukken? Neem dan contact op met de heer De Miranda via telefoonnummer 14 0118. 

Vlissingen, 19 maart 2024