De ontwerp-Visie Arsenaalgebied ligt vanaf 1 februari 2024 gedurende zes weken ter inzage. U kunt tot en met 13 maart 2024 een inspraakreactie indienen op de ontwerp-visie.

Wat vooraf ging

  • Op het 1e concept van de gebiedsvisie was in de periode 1-21 maart 2023 consultatie mogelijk;
  • Het was mogelijk om via de website doemeevlissingen.nl reacties in te dienen;
  • Tijdens een inloopbijeenkomst op 8 maart 2023 is op 2 momenten een presentatie gegeven van het concept van de gebiedsvisie, waarop direct gereageerd kon worden.

Verdere uitwerking

Tijdens het participatieproces bleek dat er behoefte bestaat om de schaal en maat van eventuele nieuwe bebouwing in het gebied verder uit te werken. Dit is in de ontwerp-Visie Arsenaalgebied verder uitgewerkt.
De ingebrachte punten van de stakeholders zijn steeds betrokken bij de totstandkoming van de visie. Ook zijn deze tijdens het participatieproces regelmatig teruggekoppeld aan de stakeholders.

Toekomstperspectief

In de eindverwerking door stedenbouwkundig Buro MA.AN, is naast de belangen van de stakeholders ook het algemeen belang verwerkt in de ontwerp-visie. Met als doel het Arsenaalgebied weer toekomstperspectief te bieden.
Dit heeft ertoe geleid dat in de ontwerp-visie ruimte is voor 3 bouwblokken op de locatie Arsenaalplein/Carrousel. Dit in plaats van de 2 bouwblokken die in het 1e concept van de gebiedsvisie waren opgenomen. Verder wordt in de ontwerp-visie ingezet op algehele kwalitatieve opwaardering van het visiegebied. Hiermee is een toekomstbestendige ontwerp-visie opgeleverd.

Inspraak

De ontwerp-Visie Arsenaalgebied vindt u vanaf 1 februari 2024 op de websites www.vlissingen.nl/inspraak en www.doemeevlissingen.nl.
Tot en met 13 maart 2024 kunt u een inspraakreactie indienen. Na verwerking van de inspraakreacties vindt bestuurlijke besluitvorming plaats door het college van B&W en de gemeenteraad.