Inspraak ontwerp-Visie Arsenaalgebied

Dit is een oud bericht.

Vanaf 1 februari 2024 ligt de ontwerp-Visie Arsenaalgebied 6 weken ter inzage. Tot en met 13 maart 2024 staat het een ieder vrij een inspraakreactie in te dienen op de ontwerp-visie.

Wat vooraf ging

  • Op het 1e concept van de gebiedsvisie was in de periode 1-21 maart 2023 consultatie mogelijk voor een ieder. Via doemeevlissingen.nl konden reacties worden ingediend;
  • Tijdens een inloopbijeenkomst op 8 maart 2023 is op 2 momenten een presentatie gegeven van het concept van de gebiedsvisie, waarop direct gereageerd kon worden.

Verdere uitwerking

Tijdens het participatieproces is naar voren gekomen dat er behoefte bestaat om de schaal en maat van eventuele nieuwe bebouwing in het gebied verder uit te werken. In de ontwerp-Visie Arsenaalgebied is daar uitvoering aan gegeven.
Dit heeft ertoe geleid dat in de ontwerp-Visie Arsenaalgebied ruimte is voor 3 bouwblokken op de locatie Arsenaalplein/Carrousel. Dit in plaats van 2 bouwblokken, zoals in het 1e concept van de gebiedsvisie was opgenomen. Verder wordt in de ontwerp-visie ingezet op een algehele kwalitatieve opwaardering van het gebied., met als doel het Arsenaalgebied en omgeving weer toekomstperspectief te bieden.
Hiermee is een toekomstbestendige ontwerp-visie opgeleverd.

Inspraak

De ontwerp-Visie Arsenaalgebied vindt u vanaf 1 februari 2024 op deze webpagina en de website www.doemeevlissingen.nl. Ook kunt u de ontwerp-visie tijdens de openingstijden inzien in het hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 in Vlissingen.

Inspraakreactie indienen

Een ieder heeft de mogelijkheid om gedurende de termijn van ter inzagelegging (tot en met 13 maart 2024) schriftelijk of mondeling een inspraakreactie in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dat kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk naar Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
  • Door het invullen van het online inspraakformulier;
  • Op de website www.doemeevlissingen.nl;
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0118.

Na verwerking van de inspraakreacties vindt bestuurlijke besluitvorming plaats door het college van B&W en daarna door de gemeenteraad.

Vlissingen, 31 januari 2024

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
Namens deze:
drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester,
drs. R.D.A. Wiskerke, secretaris