De ontwerp ontwikkelvisie Kenniswerf ligt vanaf 7 maart 2024 voor 6 weken tijdens openingstijden ter inzage in het stadhuis in Vlissingen. Tot en met 17 april 2024 staat het een ieder vrij een inspraakreactie in te dienen op de ontwerp ontwikkelvisie.

Ontwikkelvisie

De gemeente Vlissingen heeft samen met Dockwize, HZ University of Applied Sciences en Scalda een ontwikkelvisie opgesteld voor de Kenniswerf. Vanuit het pakket Wind in de zeilen is geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de Kenniswerf. Om hier uitvoering aan te geven, is de gezamenlijke ontwikkelvisie opgesteld. 

Toonaangevend

De samenwerkende partijen zien de Kenniswerf de komende jaren ontwikkelen tot een toonaangevende campus, met internationale uitstraling met spin-off in en buiten Zeeland. 

Inspraak

Een ieder heeft de mogelijkheid om gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk of mondeling een inspraakreactie in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dat kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk naar Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
  • Door het invullen van het online inspraakformulier;
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0118.

Na verwerking van de inspraakreacties vindt bestuurlijke besluitvorming plaats door het college van B&W en vervolgens de gemeenteraad.

Vlissingen 7 februari 2024

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
namens deze:
drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester,
drs. R.D.A. Wiskerke, secretaris