Inspraak Ontwerp Omgevingsvisie Vlissingen 2040 - Vlissingen in Balans

Het college heeft op 12 september 2023 het besluit genomen in te stemmen met het ontwerp van de ‘Omgevingsvisie Vlissingen 2040 - Vlissingen in Balans’.
Op grond van onze Participatie- en Inspraakverordening Vlissingen 2023 geven wij toepassing aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om gedurende 6 weken een zienswijze in te dienen.

Omgevingsvisie Vlissingen 2040 – Vlissingen in balans

Per 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Deze wet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water.
De gemeentelijke omgevingsvisie is het  gemeentelijke instrument waarin een gemeente haar visie op de fysieke leefomgeving vastlegt voor de lange termijn. De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan.

Lange termijn visie

De ‘Omgevingsvisie Vlissingen 2040 - Vlissingen in balans’ vervangt de structuurvisie ‘Vlissingen stad aan zee - een zee aan ruimte’ en vormt het geactualiseerde strategische beleid op de fysieke leefomgeving. Waarbij de Strategische visie 2040 als uitgangspunt is gehanteerd.
De omgevingsvisie is een lange termijn visie en de ambities zijn net als in de Strategische visie gesteld voor 2040. Binnen de visie worden de grote vraagstukken in de fysieke leefomgeving in samenhang met elkaar bekeken.

Insteek

We geven in de omgevingsvisie aan waar we in 2040 als gemeente willen staan met betrekking tot:

 • Aantrekkelijk wonen en verblijven;
 • Sociaal en gezond;
 • Veilige leefomgeving;
 • Natuurlijke en groene leefomgeving;
 • Klimaatbestendige leefomgeving;
 • Cultureel en beleefbaar;
 • Gezond economisch klimaat;
 • Circulaire en energieneutraal;
 • Fysiek en digitaal verbonden.

Tevens geven we voor 8 gebieden aan op welke van deze opgaven de komende jaren inzet nodig is om onze ambities te halen.

Vlissings kompas

Er zijn soms scherpe keuzes nodig, die nog een nadere uitwerking vergen. Hiervoor is het Vlissings kompas ontwikkeld. In het Vlissings kompas komen onze kernkwaliteiten, hoofdopgaven en ambities samen.
Het kompas helpt ons bij het maken van de benodigde keuzes en draagt bij aan het in balans brengen van Vlissingen; de overkoepelende ambitie van de Strategische visie.

Indienen zienswijzen

De ontwerp Omgevingsvisie ligt voor een ieder vanaf 21 september tot en met 1 november 2023 ter visie. Tijdens deze periode kan een ieder zijn of haar zienswijze kenbaar maken, door een gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen.

 • Voor het maken van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met mevrouw E. Jasperse (ejasperse@vlissingen.nl) of de heer J. Bijl (jbijl@vlissingen.nl);
 • Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan burgemeester en wethouders van gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
 • Zienswijzen kunt u ook via het online inspraakformulier indienen.

Inzage

U kunt de ontwerp Omgevingsvisie tijdens openingstijden inzien in de hal van het stadhuis.

 • Het document is tevens digitaal beschikbaar op de website van de gemeente Vlissingen: www.vlissingen.nl/inspraak;
 • Het document kunt u ook raadplegen via het elektronisch Gemeenteblad via www.vlissingen.nl/bekendmakingen;
 • Ook kunt u de stukken rechtstreeks raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  Op deze website kunt u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ zoeken op Omgevingsvisie Vlissingen of gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0718.OV0001-ON01.

Vervolg

Na de ter inzage periode worden alle zienswijzen verzameld en opgenomen in een inspraakschrift. De gemeenteraad besluit vervolgens of deze reacties worden meegenomen in de definitieve Omgevingsvisie.

Vlissingen, 20 september 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen,
Namens deze,

de secretaris,                  de burgemeester,

drs. R.D.A. Wiskerke       drs. A.R.B. van den Tillaar