Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat op grond van de Participatie- en inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, ter inzage ligt:

  • De ontwerp Integrale verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Vlissingen 2024.

De ontwerpverordening kunt u van 1 september 2023 tot en met 13 oktober 2023 tijdens openingstijden inzien in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1.

Digitaal raadpleegbaar

Daarnaast kunt u de publicatie ook digitaal inzien via de link Gemeenteblad 2023, 377933 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl.
Als u aan de linkerkant van de pagina in het Gemeenteblad klikt op ‘Bekijk documenten’, dan ziet u de documenten die ter inzage liggen.

Inspraakreactie

Een ieder heeft de mogelijkheid om in de periode 1 september 2023 tot en met 13 oktober 2023 mondeling of schriftelijk een inspraakreactie in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan op de volgende manier.

  • Schriftelijk.
    Stuur uw reactie naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@vlissingen.nl. Onder vermelding van ‘Inspraakreactie ontwerp Integrale Verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning 2024';
  • Mondeling.
    Neem contact op met mevrouw A. de Nooijer van team Sociaal via telefoonnummer 14 0118. Van een mondelinge inspraakreactie wordt altijd een verslag gemaakt.

Vlissingen, 1 september 2023

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
Namens deze:
drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester,
drs. R.D.A. Wiskerke, secretaris