Het college van burgemeester en wethouders heeft in maart 2023 besloten het ingezetenen criterium (I-criterium) niet langer te handhaven. Klanten van de 2 coffeeshops in Vlissingen hoeven daardoor niet te bewijzen dat zij in Nederland wonen.
De gemeente heeft tijdens een pilot van een jaar onderzocht of de straathandel rondom de coffeeshops zou afnemen, als ook buitenlandse bezoekers van de stad in coffeeshops terecht kunnen. Nadat uit dit onderzoek bleek dat de overlast inderdaad was afgenomen, is besloten om het ingezetenen criterium niet langer te handhaven.

Voorwaarden

De gemeente verbindt de volgende voorwaarden aan de nieuwe situatie.

 1. De inzet van beveiliging wordt als voorwaarde opgenomen in de nieuwe vergunningssituatie. De beveiliger is gastheer voor de buurt en spreekt overlastgevers aan. De uitwerking van de rol en de bevoegdheden van de beveiligers wordt nog verder uitgewerkt in de vergunningsvoorwaarden;
 2. Omdat de kort parkeerplaatsen wel nuttig zijn gebleken, blijven de kort parkeerplekken van 15 minuten op de Aagje Dekenstraat en Bellamypark bestaan;
 3. De situatie rondom de coffeeshops wordt ook in de komende periode gemonitord.

Verkeerssituatie

Het college deelt de zorg van de gemeenteraad over de verkeersoverlast, met name in de Aagje Dekenstraat. Er zijn ingrepen in de infrastructuur nodig om de verkeersoverlast terug te dringen.
De start van de aanpak Aagje Dekenstraat inclusief rotonde op de kruising met De Willem-Ruysstraat, is gepland voor 2024.

Proef 2021

In de zomer van 2021 vond een proef plaats, waarbij alle mensen van 18 jaar en ouder softdrugs kunnen kopen bij de 2 coffeeshops in Vlissingen. Het doel was om te onderzoeken of de straathandel rondom de coffeeshops zou afnemen, als ook buitenlandse bezoekers van de stad in coffeeshops terecht kunnen.

Maatregelen tijdens de proef

Bij de pilot hoorden ook enkele maatregelen die ervoor moesten zorgen dat de pilot goed verliep. Zo hebben de coffeeshops beveiliging moeten inzetten en zijn er kort parkeerplaatsen in de buurt van beide coffeeshops ingericht.
Tijdens de uitvoering van de pilot vond er periodiek overleg plaats met de coffeeshophouders. Bewoners en ondernemers in de buurt zijn over de voortgang geïnformeerd via bewonersbrieven en de wijktafels Centrum en Scheldebuurt. 

Resultaten

De uitkomsten van de proef zijn door bureau Breuer & Intraval in een rapportage verwerkt. Een aantal zaken kunnen worden geconstateerd.

 • De (zichtbare) straathandel in drugs in de directe omgeving van de coffeeshops is nagenoeg verdwenen. Dit wordt door omwonenden gerapporteerd en bevestigd door interviews en veldwerkverslagen;
 • Omwonenden en omwerkenden zijn in het algemeen tevreden over de leefbaarheid in de buurt van de beide coffeeshops. Het merendeel is zowel bij de nulmeting als bij de eindmeting van mening, dat de leefbaarheid in de buurt niet beïnvloed wordt door de aanwezigheid van de coffeeshops; 
 • Er wordt nog steeds (verkeers)overlast ervaren, ondanks de getroffen verkeersmaatregelen. Dit was voor aanvang van de pilot ook al het geval; 
 • De inzet van de beveiliging als (zeer) positief wordt ervaren. De beveiliger geeft bezoekers een veilig gevoel en zorgt voor een rustiger straatbeeld; 
 • De beide coffeeshops bedienen hoofdzakelijk de eigen regio (gemeenten Vlissingen en Middelburg);
 • Er is slechts een beperkte aanwezigheid van toerisme waargenomen. Zelfs nu de beperkende maatregelen naar aanleiding van COVID-19 zijn opgeheven en er vooral deze zomer weer toeristen naar het centrum van Vlissingen zijn gekomen;  
 • Bij coffeeshops Purple is het opvallend drukker geworden. Vooral door de toestroom van mensen die wel in Nederland verblijven, maar niet in Nederland ingeschreven staan. Dit heeft echter nog niet geleid tot extra overlast. 

Op grond van de uitkomsten van de eindmeting is vastgesteld, dat de overlast rondom de coffeeshops aanzienlijk is afgenomen. Dit komt door het loslaten van het I(ingezetenen)-criterium. Het college van B&W wil daarom niet meer handhaven op het I-criterium. De coffeeshophouder hoeft in de nieuwe situatie dan niet meer vast te stellen dat degene die hij toegang verleent tot de coffeeshop en degene aan wie hij verkoopt, inderdaad ingezetene van Nederland is.

Achtergrondinformatie I-criterium

Het I-criterium is 1 van de 6 landelijke 'gedoogcriteria' voor coffeeshops, de zogenaamde AHOJGI-criteria. Dit houdt in dat de coffeeshops zich moeten houden aan de volgende regels. 

 • A: Geen affichering;
 • H: Geen harddrugs; 
 • O: Geen overlast voor de omgeving; 
 • J: Geen verkoop aan jongeren beneden 18 jaar; 
 • G: Geen verkoop in grote hoeveelheden;
 • I: Alleen Nederlandse ingezetenen hebben toegang tot de coffeeshops.