Huisvesting primair- en voortgezet onderwijs, vergoeding onderhoud

Schoolbesturen kunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor een bijdrage in de kosten van bepaalde huisvestingsvoorzieningen. Dit geldt voor scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit geldt niet voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.
In de gemeentelijke Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting (VVOH) staat vermeld, welke huisvestingsvoorzieningen voor een bijdrage in aanmerking komen.

Welke voorzieningen betreft dit?

Enkele voorbeelden:

  • Nieuwbouw en uitbreiding van scholen (permanente of tijdelijk);
  • Een eerste inrichting met meubilair en een onderwijsleerpakket (OLP).

Neemt u voor meer informatie contact op met de gemeente Vlissingen.

Aanvragen

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Als schoolbestuur kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

In uw verzoek dient u de volgende zaken duidelijk aan te geven:

  • De reden van uw verzoek;
  • De bestemming. Waar wilt u de subsidie aan besteden;
  • Omvang en aard van de huisvesting;
  • Een eventuele schatting van de kosten, zoals beschreven in de VVOH.

Na ontvangst van uw aanvraag, nodigt een deskundige van de gemeente u uit voor een afspraak.

Kosten

Wat kost deze aanvraag?

Aan de dienst zijn geen kosten verbonden.

Heeft deze informatie u geholpen?