Grafbedekking, grafsteen, grafmonument of gedenkteken plaatsen

Direct aanvragen

Als u op één van de Vlissingse begraafplaatsen een grafsteen of gedenkteken bij een graf wilt plaatsen, dan heeft u daarvoor een vergunning grafbedekking nodig. Voor de vergunning worden kosten in rekening gebracht. 
Uw aanvraagformulier moet worden ondertekend door de rechthebbende van het particuliere graf, of belanghebbende van een algemeen graf. Vaak wordt het formulier samen ingevuld met de steenhouwer die de grafsteen maakt.

Aanvragen

Ik wil een grafbedekking aanleggen. Wat moet ik doen?

Om een grafbedekking, grafsteen, grafmonument of gedenkteken te plaatsen, heeft u een 'Vergunning voor gedenktekens' nodig. Met deze vergunning geeft de gemeente u toestemming, een grafbedekking, grafmonument of gedenkteken te plaatsen op het graf waarvan u belanghebbende of rechthebbende van bent. Als u geen vergunning heeft, is het verboden om een bedekking of grafsteen te plaatsen.
U kunt een formulier aanvragen bij de gemeente.

Aan welke regels moet een aanvraag voor een vergunning voldoen?

 1. Een vergunning kan alleen worden verkregen na het indienen van een aanvraag;
 2. Een vergunning wordt alleen verstrekt voor graven waarvan de graftermijn niet is verlopen;
 3. Een vergunning wordt niet eerder verstrekt nadat tenminste 3 maanden zijn verlopen sinds een begrafenis (bij particuliere graven) of de laatste begrafenis (bij algemene graven) in het betreffende graf;
 4. Op urnengraven wordt alleen een gedenkteken toegestaan;
 5. a. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken moet u een werktekening indienen;
  b. Op de werktekening moet de naam van de rechthebbende op het graf en de plaats van het graf (vak en nummer) altijd worden vermeld;. Het materiaal en de grootte van de letters en figuren moet aan bepaalde eisen voldoen;
 6. Een volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie is vereist;
 7. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:
  a. Een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
  b. De soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
  c. De vermelding of de letters ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;
  d. De woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
  e. Het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;
  f. Als een foto of afbeelding deel uitmaakt van het gedenkteken, dient u deze bij de werktekening te voegen;
  g. Het gedenkteken mag geen aanstootgevende teksten of afbeeldingen bevatten.

Wanneer wordt een vergunning geweigerd?

De vergunning wordt geweigerd als:

 • Niet voldaan wordt aan de door door het college van B&W vastgestelde regels;
 • De grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;
 • De duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;
 • De constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. 
Ook belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de beslissing op uw vergunningsaanvraag.

Kosten

Voor de vergunning voor het aanleggen van een grafbedekking worden legeskosten in rekening gebracht. Deze kosten worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld in de 'Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten'.

Heeft deze informatie u geholpen?