Geluid is niet meer uit het dagelijks leven weg te denken. Omdat geluid schadelijke gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid is er wet- en regelgeving op dit gebied. De gemeente probeert het omgevingsgeluid zo veel mogelijk te beperken en geluidsoverlast te voorkomen.

Bedrijven en industrie

Vrijwel alle bedrijven die lawaai produceren moeten voldoen aan regels. Zo moeten industrieterreinen met grote lawaaiproducerende industrieën een geluidszone bezitten. Vlissingen heeft 2 industrieterreinen waarvoor geluidszones zijn vastgesteld: Vlissingen-Oost en De Schelde/Buitenhaven. De Provincie Zeeland beheert deze zones.

Verkeer

Weg- en railverkeer veroorzaakt een groot deel van de geluidsoverlast. Hier is een bepaalde hinder acceptabel. Diverse overheden zien er op toe dat aan geluidsnormen wordt voldaan, bijvoorbeeld bij het vaststellen van bestemmingsplannen.
Bij te hoge geluidsbelastingen nemen zij maatregelen om bewoners te beschermen. Onder andere door het aanleggen van een stil wegdek, het plaatsen van een geluidsscherm of door gevels te isoleren.

Beperking

Om geluidsoverlast te beperken, kunnen woningen van de zogenaamde A-lijst met rijkssubsidie geïsoleerd worden. In Vlissingen kunnen dat woningen zijn aan de Paul Krugerstraat, Scheldestraat, Aagje Dekenstraat, Badhuisstraat, President Rooseveltlaan en Spoorstraat. In 2020 wordt dit saneringsprogramma afgerond. Neemt u voor meer informatie over de A-lijst contact op met de gemeente.

Evenementen

In Vlissingen worden veel evenementen gehouden. Dit kan voor omwonenden overlast veroorzaken. Voor het houden van evenementen is daarom een apart beleid opgezet, waarvan geluid een belangrijk onderdeel vormt. Hierin zijn normen, tijden en locaties vastgelegd en wordt aangegeven hoe met vergunningen en de organisatie moet worden omgegaan.

Klachten

Klachten over geluidsoverlast van bedrijven, evenementen, buren-, bouw-, horeca- en verkeerslawaai kunt u melden bij de gemeente via telefoonnummer 14 0118. Na kantooruren kan dit via de milieuklachtenlijn via (0118) 41 23 23.