Beleid met betrekking tot niet gesprongen conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog

Als gevolg van de vele oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, kunnen niet gesprongen conventionele explosieven (CE) zijn achtergebleven in de bodem van de gemeente Vlissingen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er echter vele grondroerende werkzaamheden uitgevoerd binnen de gemeente.

Mogelijke aanwezigheid

De combinatie van de oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en naoorlogse grondroerende werkzaamheden, geven een indicatie van de kans dat in bepaalde deelgebieden nog CE aangetroffen kunnen worden. Die kans bepaalt mede hoe hoog het risico bij grondwerkzaamheden is en in hoeverre het noodzakelijk is om vooraf onderzoek uit te voeren. Dit is niet alleen in het belang van de veiligheid voor diegenen die de werkzaamheden uitvoeren en de burgers van de gemeente Vlissingen. Maar ook in het licht van de maatschappelijke kosten die het onderzoek met zich mee kan brengen.
Doel van dit beleid is om (rekening houdend met bovenstaande aspecten) te komen tot een eenduidige en veilige manier van werken.

Mogelijkheid aanvraag financiële bijdrage

De onderzoeksplicht en de daaraan verbonden kosten, ligt bij de initiatiefnemer. De gemeente is bereid zich in te spannen om voor de initiatiefnemer een bijdrage aan te vragen in de kosten van onderzoek en ruiming van CE bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • Voorafgaand aan de werkzaamheden moeten de initiatiefnemer en de gemeente Vlissingen een overeenkomst afsluiten;
  • Voordat de werkzaamheden starten moet de burgemeester akkoord zijn met (aanvullende) onderzoeken en het projectplan;
  • Na afloop van de werkzaamheden moet uiterlijk op 31 oktober het Proces Verbaal van Oplevering en de facturen van het uitgevoerde onderzoek aan de gemeente toegestuurd worden.  

Neemt u voor meer informatie en afstemming van werkzaamheden en termijnen contact op met de beleidsmedewerker veiligheid van de gemeente Vlissingen.