De Wet veiligheidsregio's stelt eisen aan de regionale crisisbeheersing. Om aan de eisen te kunnen voldoen, heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) onder andere het Regionaal Zeeuws Crisisplan vastgesteld. Dit plan beschrijft de aanpak van alle mogelijke crisissituaties in de Veiligheidsregio Zeeland, met een beschrijving van afgesproken bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden en afspraken met ketenpartners.

Hoofdlijnen

Het crisisplan is een plan op hoofdlijnen en verwijst naar deelplannen voor alle hulpdiensten apart en handboeken voor alle hulpdiensten gezamenlijk. Het doel van het crisisplan is het komen tot een uniforme aanpak van de organisatie van de crisisbeheersing. Het plan is gericht op de verdere professionalisering van de crisisbeheersing, waarbij de crisisbeheersingsorganisaties regionaal en eenduidig worden ingericht. Hierdoor is helder, wie waarvoor verantwoordelijk is en wordt gewaarborgd dat alle gemeenten binnen Veiligheidsregio Zeeland op dezelfde manier met crisisbeheersing omgaan. Het crisisplan wordt met de buurregio's en met België afgestemd.

Regionaal risicoprofiel

Het doel van het risicoprofiel is het inzichtelijk maken van de impact en waarschijnlijkheid van de (meest voorkomende) risico's in de regio. Het risicoprofiel is input voor zowel het regionaal beleidsplan als het regionaal crisisplan.

Regionaal beleidsplan

In het Regionaal beleidsplan zijn de strategische kaders en doelstellingen voor een periode van vier jaar beschreven, om de risico's in de Veiligheidsregio Zeeland te beperken.

Rampbestrijdingsplannen en incidentbestrijdingsplannen

De rampenbestrijdingsplannen zijn een verfijning van het crisisplan en richten zich specifiek op inrichtingen, bepaalde ramptypen en luchtvaartterreinen. Voorbeelden zijn rampbestrijdingsplannen voor de Seveso-bedrijven binnen en buiten de grenzen van de Veiligheidsregio. Een Seveso-bedrijf is een bedrijf dat activiteiten ontplooit op het vlak van de behandeling, productie, gebruik of opslag van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische vestigingen, chemische fabrieken, aardoliedepots, opslagplaatsen voor explosieve stoffen).
Tevens is binnen Veiligheidsregio Zeeland specifiek voor de nucleaire veiligheid het rampbestrijdingsplan Nucleaire Installaties van kracht. Ook de incidentbestrijdingsplannen zijn een verfijning van het crisisplan en richten zich specifiek op het risicoprofiel en kennen geen wettelijk grondslag. Voorbeelden zijn het incidentbestrijdingsplan Westerscheldetunnel en het incidentbestrijdingsplan Zeeuwse Deltawateren.

Industrie

Voor de industrieën in Zeeland zijn speciale rampenbestrijdingsplannen gemaakt. Daarin staan de maatregelen die het bedrijf en de overheid nemen, om er voor te zorgen dat de gevolgen bij een ramp of ongeluk zoveel mogelijk beperkt blijven. Als er in dat soort bedrijven iets mis gaat of mis dreigt te gaan, moet de bedrijfsleiding dat meteen aan de gemeente doorgeven. De burgemeester kan dan het rampenbestrijdingsplan in werking stellen.

Informatie

Zie voor alle relevante documenten de website van de Veiligheidsregio Zeeland.
Het gaat bij calamiteiten niet altijd om levensgevaarlijke situaties, maar het is belangrijk dat u weet wat u in zo'n situatie moet doen. Volgt u in een dergelijke situatie de instructies op die de overheid via Omroep Zeeland verspreidt.