In 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Dit besluit regelt en stimuleert het hergebruik van grond. Uitgangspunt dat de kwaliteit binnen het grondgebied van de gemeente niet verslechterd.
In samenwerking met de gemeenten Middelburg en Veere is een bodembeheersnota opgesteld. Zo kan binnen Walcheren op dezelfde wijze de grond worden hergebruikt. In de Nota bodembeheer (als download bijgevoegd) is vastgelegd binnen en tussen welke zones 'vrij grondverzet' mogelijk is en welke voorwaarden hierbij gelden.

Bodemkwaliteitskaart

Een belangrijk instrument voor hergebruik van grond en bagger is de bodemkwaliteitskaart. In een bodemkwaliteitskaart wordt een bodembeheersgebied ingedeeld in één of meer zones met een vergelijkbare bodemkwaliteit. Het gaat om de 'gemiddelde' kwaliteit van deze gebieden. De lokale verontreinigingen zijn niet in de gemiddelde kwaliteit meegenomen.

Bodemactiviteiten onder de Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De bodemregels uit de Wet bodembescherming zijn in gewijzigde vorm opgenomen in de Omgevingswet. Dit brengt ook op het gebied van bodem een aantal veranderingen met zich mee.

Meld- en informatieplicht

Voor bodemactiviteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht. Voor enkele activiteiten geldt een vergunningplicht. Op de website Melden bodemactiviteiten via het DSO is per bodemactiviteit aangegeven welke meld-, informatie- en/of vergunningplichten gelden. Tevens vindt u op de website informatie over hoe te melden.
De melding moet u via het Omgevingsloket indienen. De Regionale Uitvoeringdienst (RUD) Zeeland is namens de gemeente Vlissingen de behandeldienst voor deze bodemactiviteiten. U kunt voor vragen contact opnemen met de RUD Zeeland via telefoonnummer (0115) 74 51 00 of e-mail info@rud-zeeland.nl.

Overgangsrecht Wet bodembescherming

Er blijft bij inwerkingtreding van de Omgevingswet nog overgangsrecht van de Wet bodembescherming (Wbb) gelden voor graven en saneren. Er zijn onder de Wbb veel verschillende situaties denkbaar, waarop het overgangsrecht en daarmee het oude recht van toepassing kan zijn. Op de website Overgangsrecht saneringen Aanvullingswet bodem zijn deze situaties beschreven.
Provincie Zeeland is het bevoegd gezag voor de Wbb. De RUD Zeeland is namens de provincie de behandeldienst voor het overgangsrecht Wbb. Meldingen en aanvragen bij overgangsrecht moet u niet via het Omgevingsloket, maar rechtstreeks bij de RUD Zeeland indienen. Kijk voor meer informatie op de website van RUD Zeeland of neem contact op via telefoonnummer (0115) 74 51 00 of e-mail info@rud-zeeland.nl.

Lood in de bodem

Dat lood nog voorkomt in onze leefomgeving is op zich geen nieuws. Het is de erfenis van het vele gebruik in het verleden in onder meer waterleidingen, verf, benzine. Op de website van de Gemeentelijke gezondheidsdienst Zeeland (GGD) vindt u meer informatie.

Lood en gezondheid

Over het algemeen zijn de effecten van lood op de gezondheid van volwassenen beperkt. Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu laat zien dat jonge kinderen gevoeliger voor lood zijn.
Het kan zijn dat u in een gebied woont, waar hoge lood concentraties in de bodem aanwezig zijn. Door het nemen van enkele simpele maatregelen kunt u ervoor zorgen, dat u en uw kinderen zo min mogelijk lood binnenkrijgen. Zoals het goed wassen van de handen, bedekken van kale grond in uw tuin met grasmatten, goed wassen van uw eigen groenten en schone aarde gebruiken voor uw moestuin.  

Zeeuwse kaart

Voor Zeeland is een kaart ontwikkeld, waar de aandachtsgebieden op staan waar lood in verhoogde concentraties in de bodem voor kan komen. Deze bevinden zich vooral op plekken waar historisch gezien al langdurig bebouwing stond of staat. Zoals de oude kernen van dorpen en steden en andere bebouwde gebieden van voor de Tweede Wereldoorlog.

Onderzoek gemeentelijke eigendommen

De gemeente Vlissingen heeft gevoelige locaties in eigendom van de gemeente nader onderzocht. Ook volkstuinen zijn in dit onderzoek meegenomen. Het blijkt dat er voor sommige locaties overschrijdingen van de advieswaarden voor lood in de bodem worden aangetroffen. Inwoners en huurders van volkstuinen die het betreft, zijn hierover geïnformeerd.

PFAS

De afkorting 'PFAS' staat voor Poly- en perfluoralkylstoffen. Dat zijn door de mens gemaakte chemische stoffen, die van nature niet in het milieu voorkomen. Door gebruik in de industrie blijkt PFAS op heel veel plaatsen in lage concentraties in de bodem en het grondwater te zitten.
In het kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn initiatiefnemers tot 'grondverzet' verplicht ook de gehalten aan PFAS in toe te passen grond vast te stellen. Dit kan door een keuring van de grond. Maar een goedkopere en snellere manier is het vaststellen van de kwaliteit op basis van een bodemkwaliteitskaart. Daarom heeft de gemeente Vlissingen samen met de gemeenten Middelburg en Veere een 'bodemkwaliteitskaart PFAS' laten opstellen. Deze kaart is als download bijgevoegd.

Bodemenergie

Het Besluit bodemenergiesystemen bevat regels voor bodemenergiesystemen. Bodemenergiesystemen maken voor de verwarming en koeling van gebouwen gebruik van de warmte en koude die in de bodem is opgeslagen.

Energietransitie

Volgens de Wet Voortgang Energietransitie mag nieuwbouw standaard niet meer van een aardgasaansluiting worden voorzien. Hierdoor wordt meer gebruik gemaakt van bodemenergie.
Voorkomen moet worden dat bij een toename van het gebruik van bodemenergie negatieve invloed tussen systemen optreedt. Daarom heeft de gemeente de regie genomen over de ondergrondse inrichting van bodemenergiesystemen.

Verordening

De Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen is vastgesteld. De volgende gebieden zijn vastgesteld als interferentiegebied.

  • Scheldekwartier;
  • Bedrijventerrein Souburg fase II;
  • Kenniswerf - Edisonweg Noord;
  • Kenniswerf - omgeving Witte Huis;
  • Claverveld;
  • Souburg Noord.

De bodemenergieplannen geven de regels voor gesloten bodemenergiesystemen. De RUD Zeeland toetst de vergunningaanvragen aan de bodemenergieplannen.