Bezwaarschrift indienen

De gemeente neemt besluiten over onder andere vergunningen, subsidies, voorzieningen op grond van de Wmo en de Jeugdwet. Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester) kunt u daartegen in de meeste gevallen bezwaar maken.

Bezwaarschrift indienen

Uw bezwaarschrift dient gericht te zijn aan het gemeentelijk bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad zijn.

 • U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk (per post) indienen: Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
 • U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen of per e-mail via gemeente@vlissingen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Inhoud bezwaarschrift

 • Uw bezwaarschrift dient ondertekend te worden en dient tenminste naam en adres van de indiener te vermelden, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar;
 • Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee.

Termijn voor het indienen van een bezwaarschrift

 • Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt te worden ingediend. Bekendmaking vindt plaats door toezending aan de aanvrager of door publicatie;
 • Als u een bezwaarschrift indient buiten de termijn van 6 weken, kunt u 'niet-ontvankelijk' worden verklaard in uw bezwaren. Dit betekent dat we niet inhoudelijk op uw bezwaar ingaan. 
  Zorg er dus voor dat u uw bezwaarschrift tijdig indient. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Wordt de uitvoering van het besluit stopgezet als ik een bezwaarschrift indien?

In principe stopt het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet. 
Wilt u dat het besluit (in ieder geval gedurende de bezwaarprocedure) niet wordt uitgevoerd, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit moet u doen bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Behandeling van uw bezwaarschrift

De gemeente Vlissingen heeft ervoor gekozen zich bij de behandeling van bezwaarschriften te laten adviseren door een externe, onafhankelijke commissie bezwaarschriften. De (plaatsvervangend) voorzitter en leden van deze commissie zijn niet werkzaam bij of woonachtig in de gemeente Vlissingen. De commissie bezwaarschriften is op dit moment als volgt samengesteld:

 • De heer mr. R.M.J. Bustraan, voorzitter,
 • De heer mr. W. Boogaard;
 • Mevrouw mr. F.S. Alting-Landa,
 • Mevrouw mr. C.R.E. Sijnesael.

De commissie bezwaarschriften wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Mondelinge toelichting

Voordat de commissie bezwaarschriften een advies uitbrengt aan het gemeentelijk bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, wordt u in beginsel in de gelegenheid gesteld om uw standpunt mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. U krijgt hierover bericht.
De commissie is niet altijd verplicht om u uit te nodigen voor een hoorzitting. Het hoeft bijvoorbeeld niet als:

 • het bezwaar duidelijk niet-ontvankelijk is: dat betekent bijvoorbeeld dat u de termijn voor het indienen van bezwaar hebt overschreden of het besluit u niet raakt;
 • het bezwaar duidelijk ongegrond is: dat wil zeggen dat er op voorhand geen twijfel over mogelijk is dat de bezwaren niet kunnen leiden tot een andersluidend besluit;
 • u en eventuele andere belanghebbenden hebben aangegeven niet gehoord te willen worden;
 • aan het bezwaar helemaal tegemoet wordt gekomen en eventuele andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.

Agenda hoorzitting commissie bezwaarschriften

Personen die een bezwaar hebben ingediend, hebben in principe het recht om hun bezwaar mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften. De hoorzittingen zijn openbaar, tenzij de commissie besluit om achter gesloten deuren te horen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij zaken die de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen (kunnen) raken. Zoals bij zaken die op sociale wetgeving (Wmo & jeugd) betrekking hebben of zaken waarin politiegegevens een rol spelen. 

 • De bijgevoegde agenda bevat uitsluitend zaken die in openbaarheid behandeld worden;
 • Als  u een van de zaken wilt bijwonen, wilt u dit dan 2 werkdagen van tevoren melden bij het secretariaat van de commissie bezwaarschriften? Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 71 12 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Let op: de agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Het kan namelijk voorkomen dat de agenda op korte termijn voor de hoorzitting nog gewijzigd wordt.

Hieronder vindt u de agenda van de openbare zaken die de commissie bezwaarschriften op donderdag 5 september 2024 zal behandelen.

Agenda commissie bezwaarschriften - Openbare zaken 5 september 2024

TijdstipOnderwerp
19.15 uurBesluit van het college van burgemeester en wethouders van 13 mei 2024 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het isoleren van de voorgevel van het pand aan de Boulevard Evertsen 24-26.
20:00 uur
20:45 uurBesluit van het college van burgemeester en wethouders waarbij een standplaatsvergunning werd verleend voor een oliebollenkraam in Oost-Souburg.

Beslissing op uw bezwaarschrift

 • De gemeente beslist op uw bezwaarschrift aan de hand van het advies van de commissie bezwaarschriften. Dit advies is echter niet bindend. Bij de beslissing op het bezwaarschrift wordt het advies van de commissie bezwaarschriften meegezonden;
 • De gemeente moet in principe binnen 12 weken een beslissing nemen, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Lukt dat niet, dan kan de beslissing worden verdaagd met 6 weken. Hiervan krijgt u in dat geval bericht;
 • Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u daartegen beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Meer informatie hierover leest u in de beslissing op uw bezwaarschrift.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure, neem dan contact op met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften via telefoonnummer (0118) 48 71 12 of stuur een e-mail naar gemeente@vlissingen.nl.

Kosten

Wat kost het om bezwaar te maken tegen een besluit van de gemeente?

U hoeft geen kosten te betalen als u bezwaar maakt.

Wat kost het als ik in beroep ga tegen de beslissing van de gemeente?

Het indienen van een beroepschrift is niet gratis. U moet griffierechten betalen.

Wie betaalt de kosten voor getuigen en deskundigen?

U kunt getuigen en deskundigen (bijvoorbeeld een huisarts of architect) inschakelen om de zitting van de commissie voor de bezwaarschriften bij te wonen. Deze kosten betaalt u in principe zelf.
U kunt de gemeente wel formeel vragen om een vergoeding van de kosten die u heeft gemaakt. Dit kunt u het beste doen bij het indienen van uw bezwaarschrift. Als u gelijk krijgt en de beslissing wordt herroepen, dan moet de gemeente een deel van uw kosten vergoeden. In een aantal situaties kunt u de Raad voor Rechtsbijstand vragen om financiële hulp.

Heeft deze informatie u geholpen?