Bezwaar maken tegen de beschikking

U heeft een beschikkingsbrief gekregen. Hierin staat het besluit van de gemeente. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Neem contact op

U heeft ondersteuning aangevraagd via de Wmo. Het antwoord op uw aanvraag staat in een beschikking. Als u het niet eens bent met deze beschikking, kunt u er voor kiezen om eerst met ons in gesprek te gaan. Misschien komen we er samen uit.
Als dat niet lukt, kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar moet u per post aan ons versturen. Ook moet het bezwaar aan een aantal eisen voldoen. Voldoet het niet aan deze eisen? Dan wordt het bezwaar niet in behandeling genomen.

Eisen waaraan een bezwaar moet voldoen

Binnen 6 weken nadat u de beschikking heeft ontvangen, moet u bezwaar maken. Indien mogelijk, zendt u een kopie mee van de beschikking die u heeft ontvangen. U kunt uw bezwaar per post richten aan:

  • Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.

Wat moet er minimaal in uw brief staan (eisen)?

Vermeldt in ieder geval:

  • De datum dat u het bezwaar schrijft;
  • Uw naam en adres;
  • Het kenmerk dat bovenaan de beschikkingsbrief staat;
  • Een omschrijving van het besluit (de beschikking) waartegen u bezwaar maakt;
  • De gronden van uw bezwaar. Dat wil zeggen: de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeente;
  • Uw handtekening. Onderteken uw bezwaar. Zonder handtekening kunnen we uw bezwaar niet in behandeling nemen.

Wat gebeurt er na uw bezwaar?

Nadat uw bezwaar is ontvangen, wordt deze in behandeling genomen. Het kan zijn dat wij vragen hebben en hierover contact met u opnemen. Soms wordt door de gemeente een aanvullend onderzoek ingesteld.
Blijft de gemeente bij het genomen besluit? Dan gaat uw bezwaar naar de bezwarencommissie van de gemeente Vlissingen. Deze bezwarencommissie zal dan uw bezwaar behandelen.

Wat is de werkwijze van de bezwarencommissie van de gemeente?

Meestal vraagt de bezwarencommissie om uw bezwaar mondeling toe te lichten. U krijgt hierover bericht. De bezwarencommissie brengt vervolgens een advies uit. Uw gemeente neemt vervolgens een besluit op uw bezwaar. Dit gebeurt binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn.
Soms heeft de gemeente meer tijd nodig. Het kan zijn dat wij het besluit op uw bezwaar met 6 weken uitstellen. In dat geval krijgt u bericht.

Voorlopige voorziening

Wat als u vindt dat u dringend hulp nodig heeft, maar niet de tijd heeft om de bezwarenprocedure af te wachten? Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening. Deze voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter.

Aanvragen

Richt uw verzoek aan:

  • Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor de behandeling van uw verzoek moet u een griffierecht van € 45,- of € 167,- betalen. De rechter kan bepalen dat de gemeente dit griffierecht geheel of gedeeltelijk moet vergoeden.
Let op: teken eerst bezwaar aan voordat u om een voorlopige voorziening verzoekt.