De heer A.A. (Albert) Vader MSc. is 1e locoburgemeester.

Beleidsterreinen

 • Verantwoordelijk voor de samenwerkingsverbanden in het Sociaal domein: Wmo en bestuurscommissie Jeugd, centrumgemeentefunctie maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang;
 • Orionis Walcheren;
 • Stedenband Ambon (samen met burgemeester);
 • Plan van aanpak Artikel 12 Sociaal domein;
 • Ontwikkelagenda Sociaal domein (samen met wethouder Portier);
 • Coördinerend portefeuillehouder Wind in de zeilen;
 • Toezicht kinderopvang;
 • Doelgroepenvervoer (GVC);
 • Lokale inclusie agenda;
 • Inburgering;
 • Strategisch Kennis Centrum georganiseerde ondermijnende criminaliteit (SKC).

Projecten

 • Geen.

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid DB en AB Orionis Walcheren, onbezoldigd;
 • Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V., onbezoldigd.

Overige nevenfuncties

 • Lid referentenpanel ZonMw, bezoldigd

Comité van aanbeveling

 • Geen.

Contactgegevens