Afvalwater is 'vuil water'. Dit is al het water dat bedrijven en huishoudens gebruiken en geen regenwater is. Regenwater noemen we 'schoon water'. Er zijn 3 soorten:

  1. Licht verontreinigd afvalwater. Dit is afvalwater van gootsteen, wasmachine, bad en dergelijke. Hierin zitten zeepresten;
  2. Sterk verontreinigd afvalwater. Dit is afvalwater van toiletspoeling. Hierin zitten uitwerpselen;
  3. Bedrijfsafvalwater.

Mag ik buiten het riool om afvalwater lozen?

U mag geen afvalwater lozen buiten het gemeentelijke riool. Dus niet op de openbare weg, in sloten, op veldjes en dergelijke.

Ik heb (nog) geen aansluiting op het gemeentelijk riool. Wat moet ik met mijn afvalwater doen?

Er zijn in Vlissingen woningen en bedrijven die (nog) niet op het riool zijn aangesloten. Is dat bij u het geval? U kunt dan bij de gemeente een ontheffing aanvragen op het verbod van het lozen van huishoudelijk afvalwater, koelwater en bedrijfsafvalwater in de bodem of oppervlaktewater.

Vergunning of melding

Als u vanuit uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, dan moet u mogelijk ook een omgevingsvergunning aanvragen of een milieumelding indienen.

  • In een vergunning worden voorschriften opgenomen over de kwaliteit van het te lozen afvalwater;
  • Bij een melding gelden de regels uit het Activiteitenbesluit. De eisen die aan de lozing zijn gesteld, verschillen per type bedrijf of inrichting.

In bepaalde situaties is toestemming van het Waterschap Scheldestromen nodig. Bijvoorbeeld als u afvalwater uit een zuiveringsinstallatie (septic tank) wilt lozen op het oppervlaktewater.

Kan ik tijdelijk op het riool lozen?

Het is landelijk beleid om alle woningen aan te sluiten op het hoofdriool. U krijgt alleen een tijdelijke voorziening als er op korte termijn geen andere oplossing is.
Als bij werkzaamheden tijdelijk afvalwater op het riool geloosd wordt, moet u een melding indienen. 

  • Binnen een milieuinrichting moet u een melding indienen op grond van het Activiteitenbesluit;
  •  Buiten een milieuinrichting moet er een melding vanuit het 'Besluit lozen buiten inrichtingen' worden ingediend. Bij saneringen en bronbemaling geldt er een procedure van 8 weken.

Aanvragen

Hoe kan ik een aansluiting op het riool aanvragen?

Neemt u contact op met de gemeente. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Hoe kan ik een omgevingsvergunning indienen om een milieumelding te doen?

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket(externe link). Op dit loket kunt u ook een milieumelding indienen.

Hoe kan ik een melding onder het Besluit lozen buiten inrichtingen indienen?

U kunt de melding indienen via het Omgevingsloket(externe link).

Heeft deze informatie u geholpen?