Accommodaties

In 2018 is het project Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand gestart met de opdracht, om € 1,5 miljoen te bezuinigen op accommodaties van de gemeente.
Er is een kort en bondig 'Accommodatieplan Op Hoofdlijnen' geschreven en door de gemeenteraad goedgekeurd. Het doel is om komende jaren het gemeentelijk accommodatiebestand weer helemaal op orde te hebben.

Accommodatieplan Op Hoofdlijnen

In het Accommodatieplan Op Hoofdlijnen (AOH) staat beschreven welke accommodaties er zijn meegenomen in de bezuinigingsopdracht.
Het plan is opgedeeld in maatregelen voor de korte termijn (0-2 jaar), de middellange termijn (3-5 jaar) en de lange termijn (meer dan 5 jaar).

Soorten accommodaties

In het AOH is onderscheid gemaakt tussen accommodaties die vooral voor sport en bewegingsonderwijs worden gebruikt en accommodaties die vooral voor welzijns- en cultuuractiviteiten worden gebruikt.
Dit is gedaan om onderscheid te maken tussen wat moet (bewegingsonderwijs, wettelijke taak) en wat kan (onderdak aan verenigingen en stichtingen die de gemeente een warm hart toedraagt en van maatschappelijk belang zijn). Ook is dit gedaan vanwege de verschillende eisen en wensen die gesteld worden aan het type accommodaties.

Inventarisatie

Voor het AOH is een inventarisatie en analyse uitgevoerd naar de huidige gebruikers en de verschillende accommodaties.  Ook is een groot deel van de gemeentelijke accommodaties) bekeken op aspecten als staat van onderhoud, financiële gegevens, ligging en mogelijkheden voor verbouw en herontwikkelingen. Vervolgens is er een financiële vertaling gemaakt.

Planning en afspraken

Bij de accommodaties in het AOH is steeds bepaald of het pand wordt behouden en verbetert daar waar nodig. Als dit niet het geval is, komt het pand te vervallen door sloop of verkoop. Daar waar nodig worden plannen gemaakt voor nieuw te bouwen accommodaties.
Afhankelijk van het pand die de gebruiker huurt, volgen er informatiebijeenkomsten of individuele gesprekken met de gebruikers. De gemeente gaat dan samen met de gebruikers kijken naar de alternatieve accommodaties die beschikbaar zijn. Wat is er nodig bij een eventuele verhuizing? Er worden afspraken gemaakt over wie wat doet en binnen welke termijn.

Focus

De focus voor de komende 5 jaar ligt voor het college op het orde brengen van het accommodatiebestand. Hierdoor weten de gebruikers waar ze aan toe zijn.
De bezuiniging is dan (grotendeels) gehaald en de opdracht is daarmee afgerond.