Vraag en antwoord Justitieel Complex Vlissingen

Welke organisaties zijn betrokken bij het Justitieel Complex Vlissingen (JCV)?

 • Het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
 • De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 • De Raad voor de rechtspraak (Rvdr);
 • Het Openbaar Ministerie (OM).

Wat komt er in Justitieel Complex Vlissingen?

 • Er komt een extra beveiligde zittingslocatie (EBZ);
 • Er komt een werkruimte en overnachtingsfaciliteit. In deze beveiligde locatie kunnen rechters, officieren van justitie en advocaten tussen zittingsdagen blijven overnachten en werken;
 • Er komt een uitgebreid beveiligde gevangenis met 192 plekken. Daarnaast een extra beveiligde inrichting (EBI) met 24 plekken. Dit noemen we de Penitentiaire Inrichting (PI) Vlissingen met in totaal 216 plekken;
 • Er komt een steunpunt voor vervoer. De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van DJI en verzorgt het vervoer en de beveiliging van gedetineerden.

Hoe gaat JCV eruitzien?

De EBZ, de gevangenis, het steunpunt van DV&O en de overnachtingsfaciliteit komen in verschillende gebouwen, die binnen of net buiten een hoge ringmuur zijn gesitueerd. Deze gebouwen vormen tezamen het Justitieel Complex Vlissingen.
Het uitgangspunt voor de gevangenis is een ruimtelijke opzet die gekenmerkt wordt door kleinschaligheid. De verschillende afdelingen van de gevangenis worden verdeeld over meerdere paviljoens op het terrein. Buiten de ringmuur zullen daarnaast parkeerterreinen komen voor personeel en bezoekers. Langs de perceelsgrens komt een brede landschappelijke inpassing.

Hoe ziet de landschappelijke inpassing van het JCV er dan uit?

Buiten de ringmuur komen de toegangswegen naar het JCV, een brede watergang en in ieder geval een groene rand (boszoom) met bomen om het JCV heen. Ook binnen het perceel van het JCV wordt er gekeken naar groen op of bij de parkeerterreinen.

Hoe kom ik straks bij het JCV?

Het JCV is bereikbaar via de Oostelijke Bermweg en de Havenweg. Het JCV krijgt ook een toegangsweg via de Visodeweg. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart om het JCV ook bereikbaar zijn te maken met het openbaar vervoer.

Wat ga ik als omwonende en ondernemer in de omgeving van het JCV merken?

Van en naar het JCV zullen verschillende verkeersbewegingen plaatsvinden. Het transport van gedetineerden via de weg en (in mindere mate) via de lucht per helikopter. Daarnaast zijn er verschillende groepen die van en naar het JCV reizen. Denk aan woon-/werkverkeer van personeel van de gevangenis en de zittingslocatie, relatiebezoek zoals familie en advocaten en leveranciers van goederen.
Tijdens zittingsdagen (2 à 3 per week)  in de EBZ is er een grotere toestroom van- en naar het JCV door aanloop van publiek, pers/media en transport van verdachten voor zover deze niet reeds verblijven in de PI of EBI van het JCV.

Wat voor gedetineerden zitten straks in de PI Vlissingen?

De PI Vlissingen is bedoeld voor gedetineerden die zwaar beveiligd worden. Deze zogenaamde zware doelgroep bestaat uit gedetineerden bij wie de kans groot is dat ze ook binnen de gevangenis doorgaan met crimineel gedrag. Het doel is dat ze andere gedetineerden niet “besmetten” of rekruteren voor criminele activiteiten. De opzet van de PI ziet er op toe dat dit gedrag zo veel als mogelijk wordt beperkt.
In de extra beveiligde inrichting (EBI) zitten gedetineerden die een extreem vluchtrisico vormen. De EBI is gericht op het voorkomen van bevrijdingsacties en ontvluchtingen van vluchtgevaarlijke gedetineerden. Uit de EBI in Vught (sinds 1997 in gebruik) is nog nooit iemand ontsnapt.

Wat betekent het JCV voor de veiligheid van de omgeving?

De Dienst Justitiële Inrichtingen draagt bij aan een veilige samenleving en werkt samen met onder andere politie en gemeente. Er is veel ervaring in het veilig vervoeren en insluiten van gedetineerden.
Voor deze doelgroep geldt dat de cijfers laten zien dat er nauwelijks incidenten zijn die een gevaar vormen voor de omgeving van PI’s. Juist omdat onze medewerkers hierop getraind zijn om risico’s te voorkomen. Door op een veilige manier en volgens strenge maatregelen om te gaan met gedetineerden en bezoekers van een inrichting.

Wat heeft Vlissingen aan het JCV?

Het JCV levert banen op. Naast directe werkgelegenheid, zullen er ook positieve neveneffecten zijn voor de omzet werkgelegenheid in andere sectoren. Denk hierbij aan levensmiddelen en dergelijke. Daarnaast wordt met de realisatie van het JCV ook een eerste stap gezet in de ontwikkeling van het stadslandgoed.
Met de ontwikkeling van het JCV wordt Vlissingen een belangrijke locatie voor de berechting en detentie van de zware criminaliteit in het zuiden van het land. Er ontstaat een juridisch cluster, dat een belangrijke schakel vormt tussen Vlissingen en landelijke justitiële organisaties.

Hoeveel medewerkers krijgt PI Vlissingen?

Als de PI Vlissingen in 2030 operationeel is zijn er circa 500 banen beschikbaar. Het streven is om deze medewerkers zoveel als mogelijk op de Zeeuwse arbeidsmarkt te werven.

Wat voor banen zijn er beschikbaar in PI Vlissingen?

Het gaat hierbij om functies voor zowel hoog- als midden hoogopgeleide medewerkers.

 • Bij ruim driekwart van de werkzaamheden gaat het om functies op MBO4-niveau. Zoals beveiliging, penitentiair inrichtingswerkers, planners, arbeid medewerkers en ondersteuning;
 • Bij een kwart van de functies gaat het om HBO/WO-functies. Zoals senior casemanagers, zorgverpleegkundigen, (sport)leraren, psychologen en management. Daarnaast is er ook administratief en ondersteunend personeel die op het kantoor van de inrichting werken.

Welke zichtbare veiligheidsmaatregelen worden er genomen?

Veiligheidsmaatregelen zijn noodzakelijk door een verhoogd risico van ontvluchtingspogingen, bevrijdingsacties van buitenaf en het intimideren/gijzelen van het personeel zijn. Dit is zichtbaar op het terrein van JC Vlissingen. Voorbeelden hiervan de ringmuur voorzien van cameratoezicht, verkeerspalen en beveiligde toegangsdeuren voor voertuigen.
Tijdens hoog risico zittingsdagen en hoog risico transporten, kunnen de toegangswegen naar het JCV door de politie beschikbaar worden gehouden voor een goede doorgang. Daarnaast zal er ook tijdens deze hoog risico zittingsdagen fysiek toezicht van de politie aanwezig zijn in de omgeving van het JCV.

Hoe wordt het JCV verlicht?

De ringmuur rondom het complex is verlicht en is te vergelijken met straatverlichting. De verlichting draagt bij aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel om de muur heen.
Lucht- en sportplaatsen (binnen de muur) zijn niet verlicht. Bij een calamiteit is er extra verlichting beschikbaar. 

Gaan de gedetineerden van de PI Vlissingen met verlof?

Gedetineerden die in de EBI zitten gaan niet met verlof. In andere gevangenisregimes gaan gedetineerden wel met verlof. Alleen als het verlof bijdraagt aan een veilige terugkeer naar de samenleving, komt een gedetineerde in aanmerking voor verlof.
Bij het toekennen van dit zogeheten re-integratieverlof wordt ook gekeken naar het gedrag gedurende de gehele detentie, veiligheidsrisico’s en slachtofferbelangen.  

Hoe worden gedetineerden vervoerd naar het JCV?

Met witte cellenbussen worden verdachten en gedetineerden van en naar politiebureaus, rechtbanken, huizen van bewaring en gevangenissen in heel Nederland gebracht. Onder bepaalde omstandigheden mag de DV&O met zwaailicht en sirene rijden.
In het geval van grote beheersrisico’s wordt extra beveiligd vervoer ingezet.

 • Tijdens deze transporten zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Het gaat hierbij vooral om het vervoer van agressieve of psychisch gestoorde gedetineerden. Deze personen worden vervoerd in onopvallende personenbusjes;
 • In bepaalde gevallen worden gedetineerden vervoerd met gepantserde personenvoertuigen of een helikopter;
 • Incidenteel kunnen voor het transport wegen voor korte duur worden afgezet. 

Er ontstaat soms drukte op de A58 voor Oost-Souburg, waardoor het verkeer kan vastlopen (zeker in de zomer). Kan er een veiligheidsrisico ontstaan op de A58?

Risicovolle transporten worden met grote zorgvuldigheid door DV&O en de Politie voorbereid en gepland. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele drukte op de A58. Op basis daarvan wordt de planning, route en inzet van de vervoersmiddelen bepaald.

Hoeveel vervoersbewegingen per dag worden er verwacht voor de PI Vlissingen?

 • Het aantal vervoersbewegingen door DV&O van en naar de PI Vlissingen wordt nu geschat op gemiddeld 16 per dag;
 • Voor de PI Vlissingen gaat het om gemiddeld 6 vliegbewegingen per maand. Dit is gebaseerd op ervaringscijfers van de PI Vught;
 • Doordat de Extra Beveiligde Zittingslocatie (EBZ), de uitgebreid beveiligde inrichting (PI) en de extra beveiligde inrichting (EBI) zich binnen één complex bevinden, wordt het aantal transporten met justitiabelen tijdens zittingsdagen beperkt.

Wat zijn de in- en uitvliegroutes van de helikoptervluchten?

De helikoptervluchten worden uitgevoerd door de politie. In verband met de veiligheid worden er geen vaste in- en uitvliegroutes gehanteerd. Om overlast te beperken wordt het stedelijk gebied zo veel als mogelijk ontzien en rekening gehouden met het dierenwelzijn in de nabije omgeving van het JCV. 

Wat zijn de gevolgen voor de gevangenis in Middelburg? Blijft deze bestaan?

Met de realisatie van de PI Vlissingen is er sprake van een tweede locatie in de provincie, voor aanvullende capaciteit met specifieke regimes. Beide PI’s hebben een eigen opdracht binnen DJI.

 • Het JCV is gericht op een specifieke doelgroep met hogere beveiligingseisen;
 • De PI Middelburg blijft zich richten op de bestaande (reguliere doelgroep HVB/Gevangenis).

Wie is de directeur van de nieuwe gevangenis?

Voor de PI Vlissingen is nog geen nieuwe directeur aangesteld.

Wat gaat de realisatie/bouw kosten?

Momenteel wordt de aanbesteding van het bouwproject voorbereid. Naar verwachting zal in 2023 de aanbesteding volgens de Europese Aanbestedingsregels plaatsvinden en kan er een indicatie van de bouwkosten worden gegeven.

Wanneer komen de eerste gedetineerden?

De ingebruikname van het JCV is voorzien in 2030.

Waarom is een 2e EBI noodzakelijk?

 • Door ontwikkelingen in het veiligheidsbeeld van Nederland neemt binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) het aantal gedetineerden met extreme vlucht-, veiligheids- en maatschappelijke risico’s gestaag toe.
  Voor deze gedetineerden is een hoog tot zeer hoog beveiligingsniveau noodzakelijk. De bestaande voorzieningen zitten echter tegen het maximum van hun capaciteit;
 • Daarnaast is het zowel vanuit het belang van de opsporing en vervolging en het tegengaan van ongewenste netwerkvorming in detentie.
  Een tweede EBI is noodzakelijk bij het beheersen van het dreigingsrisico tegen de inrichtingen en om dergelijke verdachten/gedetineerden gescheiden van elkaar te kunnen plaatsen;
 • Ook is een tweede extra beveiligde inrichting gewenst, waarbij de combinatie van gevangenhouden en de aanwezigheid van een hoog beveiligde zittingslocatie zorgt voor meer efficiëntie en minder risicovolle vervoersbewegingen.

Wat betekent de komst van de EBI in Vlissingen voor PI Vught?

De zwaardere aanpak van ondermijning door politie/OM heeft een toename van het aantal gedetineerden in deze specifieke doelgroep tot gevolg. Het wordt steeds lastiger wordt om gedetineerden die tot dezelfde criminele organisatie behoren (of juist tot rivaliserende groepen), binnen de gevangenis van elkaar te scheiden.

Hebben andere ontwikkelingen elders in het land invloed op het gebruik van het JCV?

Nee, de beoogde ontwikkelingen zoals een Extra Beveiligde Zittingslocatie in Lelystad en de zittingszaal die in de PI Vught wordt gerealiseerd zijn een aanvulling op de capaciteit die in Vlissingen wordt gerealiseerd.
Voor wat betreft de EBI zijn er geen andere beoogde ontwikkelingen dan de EBI in het JCV. Er is op dit moment één EBI in de PI Vught, de tweede komt in het JCV. Varianten op een EBI of EBI-waardige cellen bestaan niet.

Waar vind ik meer informatie over het vervoer?

 • Een film over het werk van DV&O.

Waar vind ik meer informatie over DJI?

Waar vind ik meer informatie over de Rechtspraak?

Vraag en antwoord Bestemmingsplan Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen

Wat is de functie van de Visodeweg?

De Visodeweg wordt een weg voor bestemmingsverkeer naar het JCV, die niet toegankelijk is voor ander verkeer. De aansluitingen op de overige wegen in de omgeving worden afgesloten. Voor de ontsluiting van de aangrenzende agrarische percelen wordt een afzonderlijk kavelontsluitingspad gerealiseerd. Door het doortrekken van de Visodeweg naar de Marie Curieweg wordt een goede verkeersafwikkeling van en naar de A58 via deze route gewaarborgd.

Wordt de Deinsvlietweg afgesloten?

De verbinding tussen de Deinsvlietweg en Visodeweg wordt afgesloten voor al het doorgaand verkeer. De achteruitgangen van de bedrijven aan de Deinsvlietweg blijven bereikbaar. Voor de toegang tot de landbouwpercelen wordt een nieuwe ontsluiting gerealiseerd.

Waar wordt de nieuwe ontsluiting voor landbouwvoertuigen gerealiseerd?

Het voorstel is om tussen de Deinsvlietweg en Havenweg een nieuwe ontsluiting voor landbouwvoertuigen te realiseren. Het idee is om de ontsluiting vanaf de Deinsvlietweg aan te leggen ter hoogte van de huidige ingang van het volkstuinencomplex en deze langs de bestaande waterloop tot aan de Havenweg te laten lopen.

Op welke wijze is de landschappelijke inpassing geregeld in het bestemmingsplan? 

Het Stadslandgoed bestaat uit een robuuste groen- en waterstructuur. Deze is vastgelegd in een Landschapsplan dat onderdeel uitmaakt van de regels van het bestemmingsplan. Het Landschapsplan belicht het groen langs de wegen, de waterstructuur, de groene-blauwe randen rondom het Stadslandgoed en de verkavelingsstructuur van het gebied.
Binnen het Stadslandgoed bestaat ruimte voor voorzieningen die een relatie hebben met klimaatadaptatie en energietransitie en aan proefvelden voor bijvoorbeeld het Delta Climate Center. Dit is een breed samenwerkingsverband van kennisinstellingen op het gebied van water, voedsel en energie. In het Stadslandgoed worden ook functies als extensieve dagrecreatie (buiten)sport en verblijfsrecreatie kunnen binnen het gebied mogelijk gemaakt worden.

Wat wordt de invulling van het gebied?

Een exacte invulling van het gebied is nog niet bekend. Er is een visie opgesteld die kaders stelt voor de ontwikkeling van het gebied. Deze zijn vertaald in de regeling van het bestemmingsplan.

 • Zo moet er een minimale hoeveelheid groen gerealiseerd worden (30%). Dit groen bestaat uit de robuuste groen- en waterstructuur met opgaande beplanting in de vorm van bos, lanen en landschapselementen, water, open graslandvegetaties en natuur.
  Medegebruik van dit groen is toegestaan. Zo kun je er bijvoorbeeld wandelen, kanoën en vissen;
 • Overige gronden worden ingericht met groen en/of functies voor dagrecreatie, (buiten)sport, verblijfsrecreatie, proefvelden, laboratoria, wegen, een bezoekerscentrum en dergelijke;
 • Van het totale grondgebied mag slechts 20% bebouwd zijn. Daarnaast moet minimaal 15% van het gebied openbaar toegankelijk zijn;

Buiten de ringmuur

Buiten de ringmuur van het JCV komt een brede watergang en in ieder geval een groene rand (boszoom) met bomen om het JCV heen. Ook binnen het perceel van het JCV wordt er gekeken naar groene en klimaatadaptieve inrichting o.a. op of bij de parkeerterreinen.

Wat is er straks allemaal mogelijk in het stadslandgoed?

De functies die zijn voorzien:

 1. Groen en water voor ten minste 30% van het gebied;
 2. Extensieve dagrecreatie (zoals bijvoorbeeld wandelen,fietsen, varen, kanoën, suppen, paardrijden, klimmen en overige kleinschalige sportactiviteiten, kinderboerderij en ondergeschikte detailhandel en horeca;
 3. We geven ruimte voor voorzieningen in de vorm van proefvelden, opslagruimte en laboratoria. Gericht op actuele vraagstukken zoals klimaatadaptatie, energietransitie, watermanagement en duurzame voedselproductie;
 4. Verblijfsrecreatie in aangegeven gebied;
 5. Grondgebonden agrarisch gebruik zonder gebruik van meststoffen.

De exacte indeling van het gebied volgt in een later stadium en is flexibel in te vullen. De voorwaarden zijn in het landschapsplan en in de regels van het bestemmingsplan vastgelegd.

Mogen we meepraten over de invulling van het stadslandgoed?

De inzet is om bewoners, kennisinstellingen en bedrijven te betrekken bij de verdere planvorming over dit gebied. Dat is ook nodig om het tot een succes te maken.
De gemeente stelt een participatieplan op voor de verdere ontwikkeling van het Stadslandgoed. Daarin zal weergegeven worden hoe de participatie precies vorm krijgt.

Welk soort bedrijven zijn er toegestaan in de uitbreiding van Bedrijventerrein Poortersweg?

Binnen de uitbreiding en afronding van Bedrijventerrein Poortersweg zijn zogenaamde 'categorie 3.2' bedrijven mogelijk. De categorie zegt iets over de aard en invloed van de bedrijven op hun omgeving.
Voor categorie 3.2 bedrijven wordt een afstand van 50-100 meter gehanteerd tot gemengde gebieden en rustige woonwijken. Welke bedrijven er precies komen weten we nog niet. Ze moeten echter binnen het type passen zoals in het bestemmingsplan staat omschreven.

Hoe zit het met de natuurwaarden in het gebied?

Er is onderzoek gedaan naar de invloed van de nieuwe ontwikkelingen op natuurgebieden in de omgeving en op soorten flora en fauna in het gebied.

 • Voor het effect op de gebieden kan worden geconcludeerd, dat er geen verstoring optreedt. Er is gekeken naar verstoring door geluid, licht en optische verstoring (zicht). Tevens is gekeken naar de effecten op verzuring en vermesting. Ook hiervoor geldt dat er geen (significante) effecten zijn te verwachten;
 • Ook is onderzoek uitgevoerd naar soorten flora en fauna. Er is aanvullend onderzoek uitgevoerd Binnen het projectgebied is een nestlocatie van de buizerd en een roestplaats van de kerkuil vastgesteld. In het projectgebied zijn minimaal 20 verblijfplaatsen van de haas te verwachten en is een verblijfplaats van het konijn vastgesteld. Ook zijn een verblijfplaats van de bunzing, 2 verblijfplaatsen van de steenmarter en 3 verblijfplaatsen van de wezel te verwachten. Tot slot is er een vliegroute van de gewone dwergvleermuis vastgesteld binnen het projectgebied.
  De nestlocatie van de buizerd, de roestplaats van de kerkuil, de verblijfplaatsen van de bunzing, haas, konijn en de steenmarter en de vliegroute van de gewone dwergvleermuis kunnen tijdens de werkzaamheden worden aangetast en vernield. Daarnaast kunnen individuen worden verstoord en gedood gedurende de geplande ontwikkeling.
  Het is noodzakelijk een ontheffing van de Wet natuurbescherming aan te vragen indien de aanwezige, beschermde functies door de werkzaamheden worden aangetast. Dit zal dan ook gedaan worden indien de werkzaamheden daar aanleiding toe geven.

Vormen het JCV en het stadslandgoed geen belemmering voor mijn bedrijf?

Nee, op basis van de huidige regelgeving is daar geen sprake van. Er wordt voldoende afstand in acht genomen tussen de bedrijven en het stadslandgoed.

 • Doordat de Visodeweg straks alleen voor bestemmingsverkeer is, wordt er naar een oplossing gezocht voor een bedrijf dat nog een ingang via de Visodeweg heeft.;
 • Door de verbreding van de Visodeweg zullen ook extra gronden nodig zijn. Ook met de eigenaren van gronden die grenzen aan de Visodeweg wordt gesproken, om samen tot een oplossing te komen.

Hoe wordt omgegaan met de stikstofopgave in dit project?

De voortzetting van de procedure veel langer op zich laten wachten dan was voorzien. Belangrijkste reden is dat er een oplossing moest worden gevonden voor de problematiek rondom het stikstof en de effecten die deze ontwikkeling heeft op omringende Natura2000-gebieden.
Binnen het bestemmingsplan is een oplossing opgenomen, die er voor zorgt dat deze ontwikkeling kan worden voortgezet.

Heeft dat gevolgen voor de planning?

Het bestemmingsplan is op 29 juni 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. De aanbesteding voor het bouwproject JCV is op 25 mei 2023 op Tenderned gepubliceerd.
Naar verwachting wordt het bouwproject eind 2029 opgeleverd en het complex medio 2030 in gebruik worden genomen.